Jubileusz 100-lecia autokefalii PAKP w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Lublin, 23-25.05.2024

Inauguracja uroczystości diecezjalnych Jubileuszu 100-lecia autokefalii PAKP w diecezji lubelsko-chełmskiej odbędzie się w dniach 23-25 maja w Lublinie.23 maja 2024 r. (czwartek) – Filharmonia Lubelska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

18.00-18.15 – Powitanie oficjalnych Gości oraz wystąpienia Przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych
18.15-20.15 – Uroczysty koncert paschalny z okazji 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
20.15 – Otwarcie wystawy „100-lecie Autokefalii PAKP”, ks. dr Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej

24 maja 2024 r. (piątek) – Trybunał Koronny (Stary Ratusz), ul. Rynek 1 (Stare Miasto)

16.00-16.15 – Otwarcie wystawy „100-lecie Autokefalii PAKP”, ks. dr Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej
16.30-20.00 – Konferencja Naukowa pt. „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Geneza, uwarunkowania i skutki”
16.30-16.45 – Wprowadzenie w tematykę konferencji, abp Abel, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Sesja I. Autokefalia w perspektywie eklezjalno-kanonicznej
Prowadzący – prof. dr hab. Antoni Mironowicz, prof. UwB

16.50-17.10 – Nadawanie autokefalii w prawosławnej tradycji kanonicznej, ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie
17.10-17.30 – Pojęcie „autokefalii” w ujęciu historycznym, ks. dr Adam Magruk, ChAT
17.30-17.50 – Autokefalia w refleksji współczesnych teologów prawosławnych, prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej KUL
17.50-18.05 – Przerwa kawowa

Sesja II. Kościół prawosławny na drodze do autokefalii
Prowadzący – prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL

18.05-18.25 – Dzieje Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej do końca XVIII wieku, prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Katedra Teologii Prawosławnej UwB
18.25-18.45 – Sytuacja Kościoła Prawosławnego na ternach byłej Rzeczypospolitej w okresie zaborów, ks. dr Łukasz Leonkiewicz, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
18.45-19.05 – Znaczenie Ławry Poczajowskiej w kształtowaniu się tożsamości eklezjalnej Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej, dr hab. Urszula Pawluczuk, prof. UwB, Katedra Teologii Prawosławnej UwB
19.05-19.25 – Struktura Kościoła Prawosławnego na Ziemiach Polskich w 1918 roku, dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS, Instytut Historii
19.25-19.45 – Struktura administracyjna Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej, dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS, Instytut Historii
19.45-20.00 Podsumowanie sesji I i II, ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie
20.15 Kolacja w Centrum Diecezjalnym (ul. Ruska 15)

25 maja 2024 r. (sobota) – Ratusz Miasta Lublin (Sala Sesyjna Rady Miasta Lublin), Plac Króla Władysława Łokietka 1

Sesja III. Nadanie autokefalii przez Patriarchat Konstantynopolitański
Prowadzący – prof. dr hab. Jarosław Matwiejuk, UwB

09.00-09.20 – Stanowisko władz państwowych wobec dążeń do uzyskania autokefalii przez Kościół prawosławny w Polsce, prof. dr hab. Grzegorz Janusz, kierownik Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS
09.20-09.40 – Między polityką i religią. Postawa władz Rzeczypospolitej wobec kwestii autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce, dr hab. Adam Bobryk, prof. UwS, Wydział Nauk Społecznych
09.40-10.00 – Rola Metropolity Dionizego (Waledyńskiego) w uzyskaniu autokefalii dla Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej, abp dr Paisjusz (Martyniuk), prof. SGMK w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie
10.00-10.20 – Tomos Patriarchatu Ekumenicznego nadający autokefalię Kościołowi prawosławnemu w Polsce w 1924 roku, ks. dr Andrzej Kuźma, ChAT
10.20-10.40 – Przerwa kawowa

Sesja IV. Sytuacja prawno-administracyjna PAKP w II Rzeczypospolitej
Prowadzący – prof. dr hab. Stefan Dudra, Uniwersytet Zielonogórski

10.40-11.00 – Konstytucyjne podstawy pozycji prawnej PAKP w II Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, Zakład Prawa Konstytucyjnego
11.00-11.20 – Analiza zgodności decyzji o nadaniu autokefalii PAKP z zasadami prawa międzynarodowego dotyczącymi wolności religijnej, dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji Instytutu Nauk Prawnych
11.20-11.40 – Polityka władz II Rzeczypospolitej wobec mniejszości narodowych, dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB, Wydział Historii
11.4-12.00 – Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w okresie międzywojennym, ks. dr Andrzej Konachowicz, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej
12.20-12.40 – Przerwa kawowa

Sesja V. Powojenne dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce
Prowadzący – dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS

12.40-13.00 – Udział abp. gen. bryg. Sawy (Sowietowa) i bp. płk. Mateusza (Siemaszko) w duszpasterstwie prawosławnym Wojska Polskiego, dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. UW, Katedra Studiów Interkulturowych
13.00-13.20 – Akcja Wisła (1947 r.) w świetle faktów historycznych i ocenie prawnej, dr Mariusz Zajączkowski, Polska Akademia Nauk
13.20-13.40 – Kwestia autokefalii PAKP w nowej rzeczywistości – Moskwa 1948 r., prof. dr hab. Aleksander Naumow, Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja
13.40-14.00 – Dzieje PAKP od drugiej połowy XX wieku, prof. dr hab. Stefan Dudra, Uniwersytet Zielonogórski
14.00-14.20 – Podsumowanie konferencji, abp Abel
15.00-16.30 – Obiad w Centrum Diecezjalnym (ul. Ruska 15)
17.00-19.00 – Nabożeństwo Całonocnego Czuwania w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego

Konferencja jest organizowana we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła IIUniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kolejne zaplanowane wydarzenia:
Biała Podlaska - 15 czerwca
Chełm - 20 wrzesnia
Zamość - 19 października
Siedlce - 16 listopada