Studiuj w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

2021-07-01

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną o blisko 70-letniej tradycji. Wyznacznikiem Uczelni jest wysoki poziom nauczania, tolerancja i wielokulturowość. Akademia posiada nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną. Jej strukturę tworzą Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Oba wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, a Wydział Teologiczny dodatkowo do przeprowadzania procedur habilitacyjnych.

Uczelnia oferuje wysokiej jakości, bezpłatne studia stacjonarne na publicznej uczelni z długoletnią tradycją. Specyfiką ChAT jest kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, bogata oferta autorskich specjalności, dostęp do szerokiej wymiany międzynarodowej i elastyczny tok studiów. Uczelnia współpracuje naukowo z wieloma uczelniami w Europie, Izraelu i Turcji. Oferuje międzynarodową wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ i innych programów stypendialnych wspieranych przez instytucje kościelne w całej Europie. Każdy student ma możliwość studiowania przynajmniej jednego semestru za granicą. Akademia utrzymuje kontakty z instytucjami partnerskimi w ramach innowacji dydaktycznych.

Wydział Teologiczny oferuje studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku teologia w zakresach: teologii prawosławnej, teologii ewangelickiej, teologii starokatolickiej, teologii tradycji wyznaniowych (II stopień). Na Wydziale studiuje się w niewielkich grupach, dzięki czemu możliwe jest indywidualne podejście do studentów. Program studiów bazuje na najlepszych międzynarodowych standardach. Nasi studenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Wydział zapewnia ciekawe zajęcia wszystkim, którzy interesują się szeroko pojętą teologią, biblistyką czy historią, nawet jeśli nie jest to związane z przyszłą ścieżką zawodową, a dotyczy osobistych zainteresowań.

Wydział Nauk Społecznych osadzony jest ideowo w modelu uniwersytetu tradycyjnego, w którym współistnieją dydaktyka i badania naukowe, zaś szczególną wagę przywiązuje się do wolności prowadzenia badań, osobowych relacji pomiędzy wykładowcami i adeptami nauki, dążenia do prawdy jako wyznacznika dociekań naukowych. Wydział kształci studentów w zakresie nauk pedagogicznych, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pracy socjalnej. Standard edukacji potwierdzają wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział prowadzi badania naukowe w zakresie nauk społecznych, utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe, prowadzi ciekawe projekty dydaktyczne i naukowe. Kształcenie na Wydziale odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Kierunek studiów „pedagogika” uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Studia realizowane na Wydziale wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”.


Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako uczelnia akademicka prowadzi kształcenie doktorantów w ramach Szkoły doktorskiej w dyscyplinach naukowych w zakresie nauk teologicznychw dyscyplinie nauki teologiczne oraz w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Program kształcenia umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań zwieńczonych złożeniem rozprawy doktorskiej w zakresie teologii lub pedagogiki oraz przygotowanie do podjęcia roli badacza i nauczyciela akademickiego. Jest nowoczesną, spersonalizowaną propozycją rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Uczelnia szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka.

Oferta dydaktyczna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dostępna jest na stronach internetowych: www.chat.edu.pl i irk.chat.edu.pl (Rekrutacja).

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie dysponuje nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi w sprzęt multimedialny audytoriami, pracowniami metodycznymi i laboratoriami językowymi. Jako instytucja edukacyjna kształcąca nie tylko wysoko wykwalifikowanych pracowników, lecz również przyszłych uczestników życia społecznego, bierze udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w poszanowaniu tożsamości kulturowej, religijnej i wspólnotowej wszystkich jego podmiotów, wnosząc do życia publicznego etos obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności i wrażliwości społecznej.