Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii

2021-03-17

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zachęca katechetów religii prawosławnej do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”.

Konferencja organizowana jest przez Polską Radę Ekumeniczną wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie. Do udziału w konferencji zapraszani są nauczyciele religii i metodycy nauczania religii, badacze zajmujący się pedagogiką religii i kultury, pedagodzy zainteresowani szeroko pojętą chrześcijańską edukacją proekologiczną, a także osoby zaangażowane lub zamierzające zaangażować się w promocję chrześcijańskiej kultury proekologicznej. Konferencja jest połączona z VIII Ekumenicznym Forum Katechetycznym i została objęta patronatem Mazowieckiej Kurator Oświaty.

Problematyka ekologiczna jest obecnie ważnym obszarem naukowej refleksji pedagogicznoreligijnej i ekumenicznej. Obejmuje ona namysł teoretyczny i praktyczny nad istotą, celami i sposobami realizacji postawy troski o dobro i ochronę Bożego stworzenia. Szczególną rolę w popularyzacji postaw proekologicznych odgrywa także edukacja religijna. Swoim przekazem dociera ona bowiem do szerokiej grupy odbiorców i prezentuje, co na ten temat mają do powiedzenia Kościoły i tradycje chrześcijańskie. Głównym celem konferencji jest wskazanie na istotną rolę formacji proekologicznej w ramach chrześcijańskiej edukacji religijnej i ekumenicznej, a także eksploracja obszarów, które mogłyby być w tym zakresie inspirujące dla szeroko pojętej pedagogiki religii i kultury. Konferencja jest również zaproszeniem do debaty nad tym, w jaki sposób, najbardziej skutecznie i odpowiedzialnie, z pasją i poczuciem troski o teraźniejszość i przyszłość ludzkości, promować wśród chrześcijan postawy ekologiczne. Organizatorzy mają nadzieję na otwarty dyskurs w zakresie poszukiwania nowych obszarów i form współpracy środowisk zaangażowanych oraz niezaangażowanych religijne w dziele ochrony środowiska naturalnego.

Problematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących zagadnień:
Edukacja ekologiczna w perspektywie chrześcijańskiej;
Pedagogika religii i kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii;
Dobre praktyki w zakresie chrześcijańskiej edukacji proekologicznej;
Popularyzacja chrześcijańskiej kultury proekologicznej;
Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i placówkami edukacyjnymi.

Konferencja będzie obejmowała część panelową, pracę w sekcjach tematycznych i warsztaty metodyczne.

Sekcja I – Pedagogika religii wobec zagadnień ekologii
Pedagogika religii wobec współczesnych zagadnień ekologii obejmuje zagadnienia:
Kształtowanie kompetencji ekologicznych jako istotnych we współczesnym świecie;
Pedagogika religii włączająca zagadnienia społeczne;
Uwrażliwienie na komponent ekologii w edukacji religijnej.

Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem ekologicznym, kształtowaniem postaw i stosunku do funkcjonowania w świecie przyrodniczym, jako istotnego komponentu pedagogiki religii.

Sekcja II – Pedagogika kultury wobec zagadnień ekologii
Sekcja tematyczna: Pedagogika kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii obejmuje następujące zagadnienia:
Wartości wpisane w wychowanie ekologiczne;
Proekologiczny przekaz w kulturze współczesnej (sztuka, media);
Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat kultury jako swoistego „nośnika” idei proekologicznych, wartości wpisujących się w wychowanie ekologiczne oraz wyzwań i dylematów związanych z tym procesem.

Sekcja III – Warsztaty metodyczne: współczesne wyzwania ekologii oraz ich konsekwencje metodyczne w edukacji religijnej
Proponowana sekcja tematyczna ma charakter warsztatowy i obejmuje następujące zagadnienia:
Prezentacja programów nauczania religii oraz przykładowych scenariuszy lekcji o tematyce proekologicznej;
Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i technik przekazu podczas lekcji religii;
Proponowana sekcja tematyczna ma także na celu wymianę doświadczeń i upowszechnianie „dobrych praktyk” w obszarze nauczania religii.

Termin konferencji: 20 maja 2021 roku.
Tryb konferencji: on-line na platformie komunikacyjnej ZOOM.
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do dnia 14 maja 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/SAwLnM5LR2LYwXM76

Wszelkie informacje na temat organizacji i programu konferencji będą na bieżąco udostępniane na stronach internetowych: www.ekokosciol.pl/ekopedagogicznie oraz www.chat.edu.pl/pedagogika/start, a także na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/238738931307833

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie),
abp prof. ChAT dr hab. Jakub Kostiuczuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie),
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie),
ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie),
ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie),
prof. ChAT dr hab. Agnieszka Piejka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie),
ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:
ks. dr Artur Aleksiejuk (ChAT)

Członkowie:
prof. WSTS dr Elżbieta Bednarz (ChAT, WSTS),
mgr Elżbieta Byrtek (ChAT,PRE),
ks. mgr Michał Dmitruk (PRE),
ks. dr Grzegorz Giemza (PRE),
Weronika Kluza (PRE),
dr Joanna Koleff-Pracka (ChAT),
prof. ChAT dr hab. Agnieszka Piejka (ChAT).

za: chat.edu.pl