polska: List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów PAKP
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów PAKP

Katarzyna Jaworowska, 06 stycznia 2017

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Mnichów i wszystkich wiernych Jego Dzieci.

„Nie bójcie się, oto bowiem zwiastuję wam
radość wielką, która będzie dana całemu
ludowi, że oto dzisiaj, w mieście Dawida,
narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Chrystus, Pan: (Łk 2, 10-11).

Bóg Wszechmogący pozwala nam także i w bieżącym roku, z radością duchową, spotykać święto Narodzenia Chrystusa. Dokonała się „wielka tajemnica pobożności – pojawił się Bóg w ciele”. Odwieczny Bóg rodzi się w czasie. Pozbawiony ciała, przyodziewa ciało. Matka nasza, Święta Cerkiew wzywa nas: „Przyjdźcie, rozradujmy się w Panu, głosząc tę oto tajemnicę” (Stichera na Gospodi wozzwach. Wigilia Bożego Narodzenia).

Radujmy się w Bogu, naszym Zbawicielu, który dzisiaj obwieścił nam zbawienie, które zajaśniało z groty. Radujmy się w Bogoczłowieku Chrystusie, który pojawił się na ziemi w imię miłości do człowieka!

Bracia i Siostry! Dzisiaj całemu światu głoszona jest wielka radość wybawienia i zbawienia. Przenieśmy się w naszych myślach i modlitwach do świętego żłóbka, aby w Narodzeniu Chrystusowym uczestniczyć w niekończącej się miłości Bożej do człowieka, kiedy Stwórca włącza się do udziału w stworzeniu. Rozum się zatrzymuje i w bojaźni drży serce człowieka, widząc misterium niekończącej się wielkiej miłości Bożej do człowieka. Radujmy się w Panu, wypowiadając tę prawdziwą tajemnicę. Przed nami jest głębia nie dającej się ocenić pokory.

Jego pokora, ubóstwo groty, niewinność dziecięcia – okazały się wszystko pokonującą światową mocą Dzieciątka, bowiem u podstaw wszystkiego była bezgraniczna miłość: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby nikt wierzący w Niego nie zginął, lecz miał życie wieczne (J 3,16). Dlatego też święci aniołowie w noc Narodzenia Chrystusa wyśpiewywały: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie” (Łk 2,14).

Pojawienie się w świecie jego Zbawiciela odbudowuje światowy porządek moralny, który został naruszony upadkiem człowieka, a kiedy nastąpiła „pełnia czasu” ludzkość znalazła się w powszechnym chaosie. Chrystus rodzi się, aby wszystko to zmienić, dać człowiekowi możliwość pojednania się z Bogiem, zaprowadzić pokój i uczynić podstawy do czynienia dobra.

Bracia i Siostry! O jakże nasze czasy są podobne do dni poprzedzających przyjście na ziemię Zbawiciela.

Współczesna ludzkość coraz bardziej zapomina o Bogu, kierując się jedynie materialistycznymi dążeniami do ziemskich dóbr. Coraz bardziej pogrąża się w otchłani zguby: zanikają takie pojęcia jak dobro, pokój, wzajemny szacunek. Z życia odchodzi idealizm, giną podstawy elementarnej przyzwoitości i godności, do życia przenika obłuda, oportunizm i serwilizm. W funkcjonowaniu państw przyćmiewane są prawa indywidualnych osób i narodów. Prawo silniejszego i niezdrowy nacjonalizm, zakłócają normalne życie i niszczą stosunki międzynarodowe. Następuje rozpad społeczeństwa, rodziny i porządku światowego. Ludzkie rządze przyczyniają się do różnych naruszeń porządku moralnego, ludzkość ciężko cierpi. Chciałoby się teraz powiedzieć: Panie, jakże długo będziesz wszystko to tolerować?

Bracia i Siostry! Dzisiaj, w dniu Narodzenia Chrystusa, mówiąc o tym stanie ludzkości, wzywamy Was do godnego życia w Domu naszego Pana – Świętej Cerkwi Prawosławnej, do zachowywania Jej zasad, cerkiewnego porządku, nauczania młodego pokolenia o drogocennym darze, jakim jest nauka Świętej Cerkwi, do zachowywania swojej duchowej, prawosławnej kultury, zwyczajów, które pozostawili nam nasi przodkowie.

Bracia i Siostry! Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej, który odbył się w czerwcu 2016 roku, zwrócił uwagę na te fakty dotyczące obecnego życia współczesnego społeczeństwa. Wyrażając troskę o swoje duchowe dzieci Ojcowie Soboru w orędziu wskazują, że Jezus Chrystus był zawsze i jest obecnie „naszą nadzieją” (1 Tm 1,1), Która ubogaca świat swoimi darami: miłością, pokojem, jednością i sprawiedliwością, „potęgą swojego Zmartwychwstania”.

Ojcowie Soboru piszą: „Zbawiciel świata otworzył się jako „Bóg z nami” (Mt 1,23) i jako Bóg „za nas” (Rz.8,32), „chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”(1Tym 2,4), ponieważ „Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa Moje nie przeminą” (Mt 24,35). Fakt zaś, że życie nasze jest „w niebiosach” (Fil 3,20), nie niweczy, lecz umacnia nasze świadectwo pokoju”. Dlatego też, o tym jest mowa w orędziu. Cerkiew prawosławna przeciwstawia współczesnemu „człowiekowi-bogu”, jako najwyższemu probierzowi całego „Bogoczłowieka”, „wcielonego Boga, a nie przebóstwionego człowieka” (por. św. Jan z Damaszku).

Ona objawia zbawczą prawdę o Bogoczłowieku i Jego ciele – Cerkwi jako miejscu i obrazie życia w wolności, jako udziale już tu, na ziemi, w życiu zmartwychwstałego Chrystusa „nie z tego świata” (J18,36), o Bogoludzkim charakterze i powołaniu Cerkwi, która żywi i kieruje „do świata” swoją obecność i świadectwo, niedające się porównać z jakąkolwiek formą tego świata. Naukę tę potwierdza Święta Eucharystia, która jest mocą Prawosławia!

Oto głos Prawosławia na dzień dzisiejszy, który kierowany jest do nas i całej ludzkości.

Bracia i Siostry! Wsłuchując się w ten głos Ojców Soboru, pokornie skłońmy głowy przed ogromem Bożej miłości do człowieka. Nauczmy się przy żłóbku godnie kłaniać się Słońcu Prawdy, Jego jedynego poznawać i z wdzięcznością serca wysławiać: „Ty, Któryś narodził się z Dziewicy i świat oświeciłeś, chwała Tobie”.

W świąteczne dni pozdrawiamy Czcigodne Duchowieństwo, Mnichów i Mniszki, Dzieci, Młodzież i Wszystkich Wiernych ze Świętem Narodzenia Chrystusa, Nowym 2017 Rokiem i Świętem Objawienia Pańskiego.

Narodzony Chrystus Zbawiciel, przepełniony swą miłością wobec nas, grzesznych, niech umacnia wszystkich nas dobrym zdrowiem ducha i ciała.

„Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2) niech będzie z nami wszystkimi.

Chrystus się rodzi! Sławcie!
Z Bożego miłosierdzia, pokorni:
+ Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski
+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański
+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski
+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański
+ Jerzy, Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy
+ Paisjusz, Biskup Przemyski i Gorlicki
+ Grzegorz, Biskup Supraski

Narodzenie Chrystusa 2016/2017 roku
Stołeczne Miasto Warszawa

za: orthodox.pl