świat: Patriarcha jerozolimski w monasterze Dibbin (Jordania)

Patriarcha jerozolimski w monasterze Dibbin (Jordania)

Dominika Kovačević, 04 marca 2016

Przez ostatnie dwa lata istniało duże napięcie pomiędzy prawosławnymi Jordańczykami, a ich zwierzchnikiem – patriarchą jerozolimskim Teofilem III. Konflikt jest na tle etnicznym – Arabowie, mimo że stanowią znakomitą większość wiernych Patriarchatu Jerozolimy, i są rodzimymi mieszkańcami Palestyny i Jordanii, są pozbawiani praw na przeróżnych polach: nie mogą zostawać hieromnichami (ponieważ to z nich są wybierani biskupi), jest mało prawosławnej edukacji po arabsku, do obydwu krajów są sprowadzani kapłani z Grecji nieznający arabskiego, kontakt z hierarchami jest utrudniony, patriarcha zazwyczaj wygłasza kazania po grecku itp.

Sprawę zaogniły represje wobec charyzmatycznego archimandryty Krzysztofa (Atallaha) – założyciela i ojca duchowego monasteru w Dibbin (godzina drogi od stolicy Jordanii – Ammanu) „Życiodajne Źródło”; duchownego pozbawiono m. in. godności igumena oraz pensji. Wierni w niektórych parafiach w trakcie wspominania patriarchy Teofila krzyczeli na Liturgiach „gajru mustaqin” (arab. „niegodzien”). O tym sporze informowaliśmy tutaj, natomiast w tym artykule zamieściliśmy siedem postulatów prawosławnych Palestyńczyków.

Dlatego też wizyta patriarchy Teofila w monasterze Dibbin 12 lutego była przełomową; archimandryta Krzysztof, mniszki i świeccy wierni ciepło przywitali zwierzchnika swej Cerkwi, duchowni greccy i arabscy razem sprawowali Boską Liturgię, a chór śpiewał w obydwu językach. Na zakończenie Eucharystii miały miejsce dwa symboliczne wydarzenia: po pierwsze, władyka Teofil oficjalnie uznał archimandrytę Krzysztofa za ojca duchowego monasteru, ofiarując mu przy tym ikonę „Chrystus – Prawdziwa Winorośl”. Po drugie, patriarcha mianował siostrę Irenę igumenią monasteru w Dibbin, podarowawszy jej przy tym krzyż i ikonę Bogurodzicy. Wielu zgromadzonych wiernych nie kryło łez wzruszenia.

Z kolei o. Krzysztof w imieniu całej wspólnoty podarował patriarsze m. in. ikonę Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” napisaną w monasterze Dibbin oraz palicę (element szat liturgicznych – materiał w kształcie rombu noszony na boku) z symbolami Chrystusa-Baranka na tronie, Świętego Ducha w postaci gołębicy, czterech Ewangelistów oraz Czcigodnego Krzyża; jak powiedział archimandryta, „palica to miecz duchownego, a żyjąc w trudnych czasach, musimy prowadzić ludzi do Zbawienia”.

Krótka relacja video jordańskiego wydania telewizji Noursat

Na podstawie: jp-newsgate.net