publicystyka: Cerkiew wzywa nas, abyśmy zmartwychwstali wraz z Chrystusem

Cerkiew wzywa nas, abyśmy zmartwychwstali wraz z Chrystusem

metropolita Nikolaos Chatzinikolaou (tłum. Justyna Pikutin), 11 maja 2024

W duszącej atmosferze współczesnego materialistycznego patosu, po pełnym mroku, świętym smutku i osłupieniu w obliczu Męki Pańskiej, w dniu Świętej Paschy Chrystusowej wraz z całą Cerkwią doświadczamy radości Zmartwychwstania, chwały Zmartwychwstałego, wyzwolenia zmartwychwstałych. Oto światło i blask tego święta.

Jak trafnie, uroczyście i poetycko głosi Joseph Bryennios w swoich słowach: "Pascha to przejście z ciemności do światła; Pascha to wyjście z piekła na ziemię; Pascha to wzlot z ziemi do nieba; Pascha to przejście ze śmierci do życia".

Pascha jest przejściem ze śmierci niewiary do życia wiary, ze śmierci niesprawiedliwości do życia sprawiedliwości, ze śmierci grzechu do życia świętości, ze śmierci fałszu do życia prawdy, ze śmierci nietrwałości do życia wiecznego, ze śmierci ziemskiej rozpaczy do życia Bożej nadziei, ze śmierci ludzkiej słabości do życia łaski, ze śmierci wyobcowania od Boga do życia w Nim.

„A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna też wasza wiara” – pisze ap. Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor 15, 14). Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to nasze słowa i nasza wiara nie mają żadnego znaczenia ani treści. I tak ci, którzy chcą umniejszyć nauczanie Kościoła, przez wieki z niezmordowaną wytrwałością próbowali zniszczyć naszą wiarę w prawdę o Zmartwychwstaniu Zbawiciela.

A mimo to "Pascha jest zmartwychwstaniem upadłych śmiertelników; Pascha jest wezwaniem tych, którzy zostali wygnani z Edenu; Pascha jest wyzwoleniem tych, którzy są w niewoli zepsucia; Pascha jest prawdziwym życiem wiernych; Pascha jest radością całego świata; Pascha jest czcią Świętej Trójcy".

I dlatego przez czterdzieści dni wspólnie z całą Cerkwią śpiewamy "Chrystus Zmartwychwstał", a także powtarzamy te słowa jako pozdrowienie dla siebie nawzajem, i dlatego uroczyście obchodzimy Paschę Chrystusową w każdą niedzielę, dlatego nazywamy ją "wielką, świętą, tajemniczą, przebóstwiającą, niegasnącą", co oznacza, że jest ona tajemnicą przekraczającą nasze rozumowanie, darem od Boga, niekończącą się łaską, niegasnącym światłem, nadzieją, która nie zwodzi.

"Określenie ‘Pascha’ nie wyczerpuje tematu, ponieważ łaska, która się przez nią wyraża, jest różnorodna: jest odpoczynkiem dusz, radością umysłów, ulgą ciał, oświeceniem oczu, rozkoszą ust, przyjemnością, ciepłem, pokojem, radością" - podsumowuje mądry Joseph Bryennios.

Czy można pozostać obojętnym w obliczu tej wyjątkowej okazji? Czy można być pozbawionym tego błogosławieństwa? Cerkiew wzywa nas do zmartwychwstania wraz z Chrystusem. On sam mówi do swoich uczniów: "Kto słucha Mego słowa i wierzy Temu, Który Mnie posłał, ma życie wieczne, nie stanie przed sądem, ale ze śmierci przejdzie do życia" (J 5, 24). Cóż za cudowne słowa! Ten, kto słucha moich słów i wierzy w Mego Ojca, który posłał Mnie na ten świat, nie przychodzi na sąd ani nie będzie sądzony, ale już przeszedł ze śmierci do życia.

Wszystko to możemy odnieść do kwestii tzw. sądu historii, czyli kryzysu. Osoba, która żyje w wierze i posłuszeństwie słowu oraz woli Bożej, nie boi się żadnego kryzysu. Nie zagraża jej żadne niebezpieczeństwo czy przeciwności. Nawet śmierć. Jest bowiem uczestnikiem prawdziwego życia, życia Boga, który powiedział: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem". Naszym jedynym prawdziwym kryzysem jest zerwanie więzi z Życiem i Zmartwychwstaniem.

Dlatego z okazji Wielkiego Święta Paschy wzywam was wszystkich, abyście stali się prawdziwymi uczestnikami Święta i wyznawcami Zmartwychwstania Chrystusa, abyście sami stali się ludźmi Zmartwychwstania. A wtedy słowa "Chrystus Zmartwychwstał" nie będą wypowiadane tylko przez nasze usta, ale całe nasze życie będzie ich świadectwem; wtedy nie tylko będziemy je śpiewać przez czterdzieści dni, ale będziemy je głosić nieustannie; a radość Zmartwychwstania Zbawiciela nie będzie wyrażana tylko w świątecznych obrzędach oraz zwyczajach i pięknych tradycjach ludowych, ale objawi się przede wszystkim w sposobie, w jaki przezwyciężamy kryzysy naszego życia. Dlatego w tym roku, jeszcze bardziej niż co roku, wzywamy was, abyście w przytłaczającej atmosferze kryzysu uczynili Święto Paschy prawdziwym Zmartwychwstaniem.

Módlmy się, aby błogosławieństwo Zmartwychwstałego Chrystusa, Jego radość i pokój przepełniły wasze życie, umocniły naszą Cerkiew i oświeciły cały świat.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

metropolita Nikolaos Chatzinikolaou (tłum. Justyna Pikutin)

za: pravoslavie.ru

fotografia: szolucha w /orthphoto.net/