polska: XXV Generalne Zgromadzenie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

XXV Generalne Zgromadzenie Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 29 listopada 2023

26 listopada 2023 roku odbyło się XXV Generalne Zgromadzenie Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku. Podczas tegorocznego Zjazdu obchodzono jednocześnie 25-lecie istnienia Bractwa.

Uroczystości rozpoczęły się uczestnictwem Bratczyków w Świętej Liturgii celebrowanej w soborze św. Mikołaja w Białymstoku przez Ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jakuba. W trakcie nabożeństwa była wznoszona modlitwa zarówno za obecnych Bratczyków, jak też tych, którzy odeszli już do wieczności. Obrady odbywały się natomiast w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Zjazd swoją obecnością zaszczycili Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub oraz duchowieństwo z parafii bialostockich: proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego ojciec dr hab. Marek Ławreszuk, ojciec Władysław Masajło, wikariusz parafii Świętego Ducha oraz ojciec Andrzej Sacharczuk, wikariusz parafii św. Mikołaja. W zwiazku ze stanem zdrowia nie mógł przybyć opiekun duchowy Bractwa ojciec archimandryta Iow z Monasteru Supraskiego. Wśród Gości byli również: Marek Masalski, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia "Eleos", Gabriela Nowaszewska, przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Lucyna Ruszuk, przewodnicząca Koła Terenowego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, Anna Zubrycka, przewodnicząca Cerkiewnego Bractwa sw. Mikołaja, Helena Popławska-Woszczenko, wiceprzewodnicząca Cerkiewnego Bractwa św. Atanazego Brzeskiego oraz dr Jarosław Charkiewicz, sekretarz Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Wśród przybyłych na Zjazd Bratczyków byli działający aktualnie, jak też w przeszłości, w tym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej I kadencji, która miała miejsce w latach 1998-2000. Najstarszą uczestniczką Zjazdu była 92-letnia Pani Luba, która bierze udział we wszelkich spotkaniach Bractwa.

Na początku Zjazdu Przewodniczący Bractwa Sławomir Nazaruk, pełniący tę funkcję nieprzerwanie od powstania Bractwa przypomniał historię organizacji, która została powołana do życia Dekretem Jego Eminencji Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy z dnia 8 grudnia 1998 r. Przeczytał również okazjonalny List od Jego Eminencji Metropolity Sawy, w którym Zwierzchnik naszej Cerkwi pisze między innymi:
Św. Grzegorz Teolog pisze: "Bóg jest najwyższą niedostępną i niewypowiedzianą światłością, której ani umysłem pojąć nie można, ani słowem wypowiedzieć... Im się lepiej oczyścimy, tym więcej daje się widzieć; im więcej ją widzimy, tym bardziej ją miłujemy, a im bardziej ją miłujemy, tym więcej o niej myślimy". (...) To nie Stwórca ma się zmieniać, a człowiek i świat. (...) W czystej miłości odnajdziemy naszego Boga i naszego bliźniego. Tak rodzilo się Wasze Bractwo i tym żyje po dzień dzisiejszy. Umiłowanie Boga - Jego Cerkwi - Jej wiernych. (...) Słowa potwierdzały Wasze czyny. Ćwierć wieku trudów, wysilków, poświęcenia. (...) Trud i znój spowijały codzienność św.św. Bazylego, Grzegorza i Jana. To prawda. Dla nas są jednak symbolem: aktywnego działania, wzniosłego ducha i nieprzemijającej modlitwy. Są znakiem zwycięstwa - zmartwychwstania. Prawosławie to cerkiew Paschy Chrystusowej. Wasze Bractwo jest jej odbiciem.(...) Bracia i Siostry! Dzieci Bractwa! Przyjmijcie arcypasterskie błogosławieństwo na kolejne ćwierćwiecze działalności i podziękowania za dotychczasowy trud. Nie ustawajcie w gorliwości - bo św. Bazyli Wam tego nie wybaczy. Nie idźcie na kompromis z tym światem, z tym, co cielesne - bo duch św. Grzegorza nie da Wam spokoju. Nie ustawajcie w uświęcaniu tej ziemi swą modlitwą - bo spotkacie się z oburzeniem św. Jana. Zapewniam o mojej modlitwie za Was.
Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub, który podziękował Bractwu za dotychczasową działalność, podkreślił jej znaczenie i wyraził nadzieję na dalsze aktywne działanie dla dobra Cerkwi. W dalszej części Władyka Jakub w imieniu Św. Soboru Biskupów wręczył Bratczykom cerkiewne nagrody - Ordery św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II i III stopnia oraz Listy pochwalne. Następnie odbył się koncert Chóru Młodzieżowego Parafii św. Mikołaja w Białymstoku pod dyrekcją Julii Kulik.

W dalszej części Zjazdu uczestnicy zapoznali się z prezentacją przedstawiającą działalność Bractwa na przestrzeni minionych 25-lat. Oto niektóre z wydarzeń i form działalności Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku:
- spotkania modlitewne-gowienija-rekolekcje, molebny, akatysty,

- tematyczne spotkania czwartkowe,

- od roku 1999 wydawanie "Swiatootieczeskoho Listka", którego dotychczasowych 50 numerów ukazało się w nakładzie ok. 200 tysięcy egzemplarzy,
- prowadzenie nauczania języka rosyjskiego,
- organizacja od 2001 roku pieszej pielgrzymki do Piatienki w parafii w Topolanach,
- pielgrzymki do monasterów w Polsce i zagranicą,
- wyjazdy do parafii w diasporze,
- w 2003 wydanie Monografii Żeńskiego Monasteru Narodzenie Przenajświętszej Bogarodzicy w Białymstoku autorstwa Ojca Grzegorza Sosny i matuszki Antoniny Troc-Sosny,
- w latach 2000-2010 przyjmowanie na dwutygodniowy pobyt dzieci z Domu Dziecka w Pieczorach k. Pskowa (Rosja),


- działania na rzecz dzieci poprzez organizację półkolonii, choinek integracyjnych (przy wparciu zespołu "Koszyki", obecnie "Souvenir"), Paschalnych Spotkań Dzieci przy parafii Św. Ducha w Białymstoku,

- organizacja spotkań z okazji świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa i Zmartwyczwstania Pańskiego z udziałem osób starszych, samotnych oraz cudzoziemców,
- zainicjowania akcji zbiórki produktów żywnościowych do paczek żywnościowych w okresie Wielkiego Postu - "Wielkopostny Dar Serca", prowadzonej przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Bialostocko-Gdańskiej,
- w 2008 i 2013 roku organizacja wieców poparcia Narodu Serbskiego "Za Serbskie Kosowo",
- od 2010 roku organizacja pieszej pielgrzymki do Monasteru Supraskiego w dniu święta Błahowieszczenija - Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy,
- w 2008 roku zainicjowanie porannych Liturgii w dniach wielkich świąt przypadających w dni powszednie,
- 2015 - pielgrzymka piesza z Białegostoku do Monasteru Supraskiego w związku z przybyciem relikwii św. Spirydona,
- w 2020 r. ustawienie Pokutnego Krzyża na św. Górze Grabarce w intencji wybawienia od pandemii,

- w 2022 i 2023 roku pomoc uchodźcom wojennym przebywającym w Poczajowskiej Ławrze i chrześcijanom w Libanie,
- od 2020 roku z błogosławieństwa opiekuna duchowego systematyczny cotygodniowy objazd Białegostoku z modlitwą (samochodem z Ikoną Matki Bożej Supraskiej) w intencji opieki Bogurodzicy nad miastem.

Po prezentacji zostały przedstawione sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ostatnim punktem obrad były wybory, w wyniku których wyłoniono Władze Bractwa na kadencję 2023-2025.

Fotografie: Adam Danilczuk i Jarosław Charkiewicz