polska: Uroczystości ku czci św. Maksyma w Gorlicach

Uroczystości ku czci św. Maksyma w Gorlicach

08 września 2023

Tegoroczne uroczystości dnia pamięci św. Maksyma Gorlickiego miały szczególny charakter; wspominając pamięć naszego niebiańskiego patrona, wznosiliśmy szczególne dziękczynne modlitwy w związku z 40. rocznicą odrodzenia prawosławnej diecezji przemyskiej.

5 września, w wigilię wspomnienia św. Maksyma, w gorlickiej katedrze rozpoczęło się nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczyli arcybiskup Pragi i ziem czeskich Michał; arcybiskup lubelski i chełmski Abel oraz arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz. Asystowało im duchowieństwo diecezji, jak i przybyli księża z diecezji warszawsko-bielskiej, lubelsko-chełmskiej, białostocko-gdańskiej oraz duchowni ze Słowacji i Czech. Śpiewał Męski Chór Diecezjalnego Ośrodka Kultury w Gorlicach - „Kliros” pod kierownictwem ks. prot. Jarosława Grycza.

W sam dzień święta, o godzinie 6:00, odprawiona zostaje I Liturgia Święta. Następnie sprawowany jest obrzęd małego poświęcenia wody i nabożeństwo akatystu ku czci św. Maksyma przed Jego Świętymi Relikwiami (Moszczami).

O godzinie 9:45 dzieci, Rada Parafialna i proboszcz gorlickiej katedry ks. mitrat Roman Dubec witają hierarchów przybyłych na gorlickie uroczystości. Rozpoczyna się Święta Liturgia. Po Ewangelii ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się arcybiskup Abel. Nawiązując do działalności apostolskiej św. Maksyma, Władyka podkreślił, że odrodzenie prawosławnej diecezji przemyskiej przed 40. laty było owocem Jego męczeńskiej śmierci za Święte Prawosławie. Uroczystą Świętą Liturgię upiększa swym śpiewem chór Katedry Świętej Trójcy w p/d lektora Anatolija Hethy.

Podczas Liturgii wznoszono modlitwy dziękczynne za odrodzenie naszej diecezji, za pokój w Ukrainie i na całym świecie, jak i za wszystkich, którzy nieśli i niosą swój arcypasterski i pasterski trud na naszych ziemiach oraz za lud Boży wierny Świętemu Prawosławiu.

Po zakończeniu Liturgii i uroczystej procesji z relikwiami św. Maksyma, arcybiskup Paisjusz podziękował przybyłym do Gorlic hierarchom za trud wspólnej modlitwy i arcypasterskie słowa pouczenia. Arcypasterz dziękuje duchowieństwu naszej diecezji oraz gościnnie przybyłym księżom. Władyka słowa wdzięczności kieruje do Diecezjalnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej za zorganizowanie pieszej pielgrzymki ze Zdyni do Gorlic – ponad 20 młodych ludzi przeszło ścieżkami, którymi stąpał Święty Maksym i zaświadczyło możnym tego świata, że Św. Prawosławie żyje! Władyka dziękuje pielgrzymom z Podlasia, a w szczególności zorganizowanym grupom pod przewodnictwem księży Marka Jurczuka i Jerzego Nieścierowicza oraz Jerzego Jaszczuka i matuszki Marii Bogus. Wśród wiernych, którzy przybyli dzisiaj do relikwii św. Maksyma, są także Węgrzy, Ukraińcy, Słowacy, Czesi, jak i goście z innych państw.

Zwracając się do duchowieństwa i wiernych, władyka Paisjusz podziękował za szczególną modlitwę w 40. rocznicę odnowienia prawosławnej diecezji przemyskiej, która swymi korzeniami sięga IX wieku, a jej powstanie jest związane z misją uczniów świętych braci Cyryla i Metodego. Po zniszczeniu dzieła misji Świętych Braci Sołuńskich nasza diecezja została odnowiona przez Metropolię Kijowską w 1220 roku. Dzisiaj wspominamy trud naszych poprzedników, wśród których są święci i wielcy hierarchowie i kapłani, męczennicy i wyznawcy. Wspominamy wielki apostolski trud śp. arcybiskupa Adama. Dziękując Bogu za 40 lat odrodzenia diecezji i zbliżający się jubileusz 100. lecia autokefalii naszej Cerkwi, przynosimy Bogu i całej naszej Cerkwi w darze odremontowane w ostatnich latach świątynie, piękniejące z każdym rokiem katedry w Gorlicach i Przemyślu, budującą się cerkiew w Gładyszowie oraz rozpoczynające się dzieło budowy cerkwi na Św. Górze Jawor, wszystkie dzieła miłosierdzia i działalność kulturalną naszej diecezji – kontynuował Władyka. Dziękuję za to duchowieństwu i wiernym naszej diecezji, zakończył arcybiskup Paisjusz. Wszystkim zebranym ordynariusz diecezji przekazał błogosławieństwo zwierzchnika naszej Cerkwi, Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy.

Następnie głos zabrał arcybiskup Michał z Pragi, który porównał męczeńską śmierć św. Maksyma do świadectwa wiary, które dał św. Gorazd II biskup Czeski. Z okazji rocznicy 40. lecia odrodzenia diecezji praski władyka nagrodził arcybiskupa Paisjusza medalem diecezji Pragi i Ziem Czeskich - Św. Cyryla i Metodego oraz wręczył pamiątkowy krzyż i panagiję. W imieniu metropolity Iłariona z Ukrainy, Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel przekazał w tym szczególnym dniu władyce Paisjuszowi insygnia biskupie z najlepszymi życzeniami od syna ziemi chełmskiej.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele służb mundurowych w osobach Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie i Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie. Zostali oni nagrodzeni diecezjalnymi medalami św. kapłana męczennika Maksyma.

Na zakończenie wszyscy przybyli pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek w sali domu diecezjalnego.

Po tej wielkiej uczcie wiary rozchodzimy się do naszych domów odnowieni duchowo, aby nieść światu prawdę naszej zbawiennej wiary ze słowami modlitwy na ustach:

Święty Maksymie módl się do Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, aby napełnił serca ludzi prawosławnych miłością do Cerkwi i zdecydowaniem, aby mocno trzymali się Wiary ojców…

W godzinach popołudniowych arcybiskup Michał wraz w arcybiskupem Paisjuszem odwiedzili Gładyszów, gdzie zapoznali się z postępem prac budowlanych przy nowej cerkwi prawosławnej. Odwiedzili także Diecezjalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS i działający przy nim Diecezjalny Dom Dziecka. Władyka Michał zapoznał się z działalnością cerkiewnych instytucji charytatywnych oraz spotkał się z wychowankami naszego Domu Dziecka. Goście odwiedzili także cerkiew w Żdyni, związaną z młodzieńczymi latami życia św. Maksyma.

Tekst: ks. Prot. Andrzej Grycz.
Foto: autor i lektor Jakub Antonowicz.