Uroczystości w Przemyślu

30 sierpnia 2023

27 sierpnia, w wigilię święta Zaśnięcia Bogurodzicy, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki, przewodniczył Świętej Liturgii w cerkwi katedralnej w Przemyślu. Hierarsze asystowało duchowieństwo Dekanatu Przemyskiego oraz protodiakon Antoni Jary. Przed rozpoczęciem Liturgii Arcybiskup Paisjusz dokonał chirotesji lektorskiej i udzielił święceń subdiakonatu absolwentowi Wydziału Teologii Prawosławnej w Preszowie (Słowacja) Mateuszowi Skislakovi. Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Dariusz Bojczyk z Rzeszowa. Podczas Świętej Liturgii Władyka udzielił święceń diakonatu subdiakonowi Mateuszowi.

Tego dnia podczas Liturgii w przemyskiej katedrze zostały wzniesione szczególne modlitwy za pokój na Ukrainie, jak i na całym świecie.

Po zakończeniu nabożeństwa Jego Ekscelencja zwrócił się z pouczającym słowem do licznie zebranych wiernych. Arcybiskup podziękował chórowi za piękny śpiew, a także radzie parafialnej i wiernym – a w szczególności młodzieży - za powitanie i wspólną modlitwę. Szczególne słowa pouczenia arcypasterskiego zostały skierowane do nowo wyświęconego diakona Mateusza, jego Matuszki i Rodziny. Władyka wyraził także wdzięczność proboszczowi przemyskiej katedry, ks. prot. płk. Jerzemu Mokrauzowi, za miłość do Matki Cerkwi i dbanie o piękno przemyskich świątyń prawosławnych w aspekcie materialnym, jak i duchowym.

Po zakończonych uroczystościach liturgicznych wierni z duchowieństwem i swym arcypasterzem udali się na wspólny obiad.

lektor Jakub Antonowicz
Fotografie: Autor i Mikołaj Mokrauz.