publicystyka: Słowo o przyjęciu Świętej Komunii
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Słowo o przyjęciu Świętej Komunii

św. Jan Kronsztadzki (tłum. Michał Diemianiuk), 23 marca 2023

"Ciało Chrystusa przyjmijcie, Źródła nieśmiertelności skosztujcie"

Przed wami, stado Chrystusowe, w tym kielichu jest boskie ciało i boska krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, i przygotowaliście się rekolekcjami i spowiedzią do przyjęcia tych świętych, nieśmiertelnych i życiodajnych Tajemnic. Żeby godnie przyjąć je, wymagana jest od każdego z was, po pierwsze, dziecięca serdeczna wiara, że przyjmujecie pod postacią chleba i wina najczystsze ciało i najczystszą krew Zbawiciela, że przymujecie Samego Zbawiciela przez usta do serca swego, stajecie się jednym ciałem i krwią z Nim, jednym duchem, jak powiedziano: "Jesteśmy członkami Jego Ciała, z ciała Jego i kości Jego" (Ef 5, 30); "Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, we Mnie przebywa i Ja w nim" (J 6, 56); i "Kto przyłącza się do Pana, jest jednego ducha z Panem" (1 Kor 6, 17); bowiem w tej cząstce ciała i krwi Chrystusa Boga, którą przyjmujecie, znajduje się cały Jezus Chrystus, jak dusza w ciele.

Wymagana jest od was, po drugie, doskonała, niezachwana nadzieja na miłosierdzie Zbawiciela, że On, niczym boskim ogniem spali i oczyści Swoją krwią wszystkie wasze grzechy, dlatego każdy z was, uznając swoją niegodność do przyjęcia boskich Tajemnic, niech oddaje się całkowicie miłosierdziu Pana, żeby On Sam Swoją łaską uczynił was godnymi przyjęcia Swoich świętych Tajemnic; niech każdy będzie dobrej nadziei, nikt nie waha się, nie będzie małoduszny, nie przygnębia się, przedstawiając swoją marność, niepotrzebność; z kielicha dawana jest wszystkim dobroć Władcy i wielkie przebaczenie, i oczyszczenie grzechów. Tylko wierzcie i miejcie nadzieję.

Wymagana jest, po trzecie, wielka, gorąca, anielska miłość przyjmujących Komunię do Zbawiciela; na miłość Pana każdy z was powinien odpowiedzieć miłością; powiedzcie bowiem, jaka miłość Boża do nas grzesznych ukazała się w tym, że Sam Bóg, wcielony dla nas, cierpiał, umarł i zmartwychwstał, dał nam na pokarm i napój Swoje boskie ciało i krew, a przez to zjednoczył się z nami najściślejszym związkiem, rozpuścił się albo zmieszał z nami, uczyniwszy nas wspólnikami Swojego boskiego jestestwa! Jaka matka, jaki ojciec kochali tak kiedykolwiek swoje dzieci, jak ukochał nas Pan? I po co Pan jednoczy się z nami w świętych Tajemnicach? Po to, żeby oczyścić nas z nieczystości grzechów, z nieczystości, od której nie ma nic bardziej wstrętnego i zabójczego, żeby dać nam Swoją świętość, życie Swoje boskie, pokój, wsparcie, radość, lekkość, słodycz, wolność, od których nie ma nic droższego, bardziej upragnionego; żeby nas, oczyszczonych z grzechów, odmienionych, odnowionych, wziąć do Siebie na niebiosa, do wiecznego życia, do wiecznego błogosławieństa, bowiem z grzechami, z namiętnościami nikt nie może być w raju: "Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma żywot wieczny – mówi Pan – i Ja wskrzeszę go w ostatecznym dniu" (J 6, 54). Tak więc mając przyjąć boskie Tajemnice, rozpalcie wasze serca miłością do Zbawiciela. Duchu Święty, Pocieszycielu, Skarbnico dóbr, wlej miłość Twoją w serca nasze!

Po czwarte, wymagana jest od was przemiana w sercu. Do tej pory wielu z was lubiło grzech, wszyscy dobrowolnie i niewolnie oddawali się grzechowi; teraz postarajcie się całkowicie znienawidzić go, bowiem grzech jest potomstwem diabła, przeciwnością Bogu; postarajcie się wszyscy zmienić się w samej głębi duszy. Macie spożyć ciało i krew boskiego Baranka, łagodnego i dobrego Pana Jezusa Chrysusa; bądźcie więc i sami barankami łagodnymi, dobrymi, cierpliwymi, pokornymi woli Bożej, Cerkwi, woli rodziców, zwierzchników, starszych. Przyjmiecie ciało i krew Zbawiciela, a On – całkowita miłość, i Jemu przeciwna jest wrogość i złość; postarajmy się i my żyć we wzajemnej miłości; przebaczajcie krzywdy, nie oddawajcie złem za zło albo zniewagą za zniewagę. Przystępujecie do Pana, Króla niebiańskiego, prowadzącego nas wszystkich ku niebiosom; postarajcie się pomyśleć o wysokim; starajcie się nabyć niebieskie obyczaje; porzućcie pociąg do ziemskich rzeczy, które są zniszczalne i zniewalają, i niszczą duszę; umiłujcie górną ojczyznę, górne miasto Jerozolimę, gdzie są Matka Boża i święci, i dokąd my wszyscy powinniśmy dążyć, wszyscy porzućcie nieczystości i namiętności grzeszne; niech każdy pokaże zmianę na lepsze, niech każdy pokaże poprawę, niech każdy przyniesie jakikolwiek dobry owoc dobych uczynków do Władcy; niech każdy stworzy owoce godne pokajania. Panie! Sam nas zmień, Sam odnów!

Wreszcie, dla zachowania przez nas tego niebiańskiego daru – przeczystych ciała i krwi Chrystusowych - wymagane jest od nas, po piąte, uważanie na siebie, na swoje myśli, na swoje serce, na wszystkie jego uczucia i skłonności, poskromienie jego grzesznych zachcianek i dążeń, także wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu; wstrzemięźliwość od pustosłowia, nieczystych słów, przysięgania na Boga i wszelkiego kłamstwa; jednym słowem: niech każdy strzeże siebie od wszystkiego, co jest przeciwne Chrystusowi, Zbawicielowi dusz naszych; pamiętajcie, że przez Komunię Pan przebóstwia nas, czyni nas boskimi; starajcie się żyć po Bożemu we wszelkiej świętości, sprawiedliwości i prawdzie. Jesteście dziećmi Bożymi i Chrystusowymi; jak powinny żyć dzieci Boże?

Wszystkich was niech przysposobi Pan aby godnie i pożytecznie przyjąć boskie Tajemnice. "Kto je i pije" boskie Ciało i boską Krew "niegodnie, ten je i pije sobie osądzenie" (1 Kor 11, 29), mówi święty apostoł Paweł. Tak więc z wiarą i miłością przystąpmy, abyśmy byli uczestnikami życia wiecznego. Amen.

święty sprawiedliwy Jan Kronsztadzki
tłumaczenie: Michał Diemianiuk
za: azbyka.ru

fotografia: maksiuss /orthphoto.net/