Święto patronów białostockiego Bractwa Trzech Świętych Hierarchów

Piotr Jurczuk, 15 lutego 2023

12 lutego wg nowego stylu (tj. 30 stycznia wg kalendarza juliańskiego) Cerkiew Prawosławna obchodzi święto Soboru Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Cerkwi – św. św. Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego. To także święto patronalne białostockiego Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów.

Św. Bazyli Wielki - arcybiskup Cezarei Kapadockiej, św. Grzegorz Teolog - arcybiskup Konstantynopola oraz św. Jan Złotousty - także arcybiskup konstantynopolitański, to święci żyjący w IV w. w Cesarstwie Wschodniorzymskim (Bizantyńskim), którzy swoje życie poświęcili obronie czystości ortodoksyjnej (prawosławnej) wiary chrześcijańskiej przed herezją arianizmu, ku której w tamtym czasie niestety skłaniali się nawet sami cesarze. Dzięki zaangażowaniu i trudom wspomnianych świętych nieskazitelność dogmatyczna wiary chrześcijańskiej została uchroniona. Św. Grzegorz to także aktywny uczestnik II Soboru Powszechnego, św. Bazyli i św. Jan - to twórcy tekstów liturgii stosowanych w Cerkwi prawosławnej po dziś dzień w trakcie roku liturgicznego oraz autorzy wielu komentarzy Pisma Świętego i pism teologicznych.

Modlitewne obchody święta patronów Bractwa rozpoczęły się w przeddzień święta wieczornym nabożeństwem wsienocznoho bdienija (całonocnego czuwania) w soborze św. Mikołaja w Białymstoku. W sam dzień święta, 11.02.2023 r. około pięćdziesięciu członków Bractwa spotkało się na porannej liturgii w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, w trakcie której wielu przystąpiło do sakramentów Pokajanija i Św. Priczaszczenija.

Po liturgii bratczycy uczestniczyli we wspólnym obiedzie oraz w spotkaniu z opiekunem duchowym Bractwa – o. archimandrytą Iowem z supraskiego Monasteru. W trakcie spotkania podkreślano potrzebę konsolidacji środowiska prawosławnego w obliczu zachodzących na naszych oczach przemian światopoglądowych na świecie, w przytłaczającej części sprzecznych z zasadami wiary prawosławnej, oraz niezbędność pogłębionego życia duchowego każdego z nas, aby zachować w duszy chrześcijańskie drogowskazy moralne.

fotografie: Adam Danilczuk