polska: Nowość wydawnicza: Nowy Testament

Nowość wydawnicza: Nowy Testament

Jarosław Charkiewicz, 30 grudnia 2022

Powołana przed laty przez Święty Sobór Biskupów naszej Cerkwi komisja ds. przekładu Biblii na język polski zakończyła pracę nad Apokalipsą – ostatnią z ksiąg Nowego Testamentu. Tym samym możliwe stało się oddanie do rąk czytelników całego prawosławnego, oficjalnego polskojęzycznego przekładu Pisma Świętego Nowego Testamentu. Bez przesady można powiedzieć, że dla Prawosławia w Polsce to wielkie wydarzenie. Ani duchowni, ani osoby świeckie nie będą już musiały dokonywać wyboru pomiędzy licznymi nieprawosławnymi przekładami Nowego Testamentu, aby wykorzystywać je do użytku liturgicznego czy też domowej lektury. Ogromne słowa uznania należą się za to wspomnianej komisji. Zakończenie prac na tym etapie dla tejże komisji to jednak nie mniejsze wyzwanie, jakie zostało przed nią postawione, czyli dokonania przekładu pozostałych ksiąg Pisma Świętego, a mianowicie Starego Testamentu.

Zacytujmy „Słowo wstępne” metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, zamieszczone przed treścią ksiąg Nowego Testamentu: „Pismo Święte dla każdego chrześcijanina jest najświętszą z ksiąg. Jest to księga, której słowa pełne są Świętego Ducha. Jest to źródło niezbędnych do życia pokarmów: najczystszej wody i najlepszego chleba. Jest to pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący, pragnący odnaleźć Prawdy życia. Jest to lampa umożliwiająca dostrzeżenie dobrej drogi wiodącej ku zbawieniu.

Na temat roli Pisma Świętego dla życia chrześcijanina napisano tysiące traktatów i rozpraw. Nauczali o tym Święci Ojcowie i wybitni teolodzy. Wszyscy podkreślali, że nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza i ważniejsza niż ta zawarta w Biblii. Czytanie Słowa Bożego wpaja i rozwija wiarę, umacnia nadzieję i wszystkie cnoty. Zaszczepia miłość do Boga i bliźniego, pociesza, zachęca i skłania do pokuty, nawraca grzeszników. To w Piśmie Świętym prawdziwie poszukujący odnajduje odpowiedzi na dręczące go pytania, to ono zachęca i inspiruje do rozmowy z Bogiem – modlitwy, a modlitwa inspirowana przez Pismo Święte jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. To lektura Biblii prowadzi do poznania Boga i poznania samego siebie, sprzyja duchowemu doskonaleniu się. Jako Księgę Życia nie należy jednak jej czytać tylko słowami, ale i czynami.

Przez Pismo Święte Bóg przemawia do ludzi, to ‘list Boga do ludzi’ (św. Grzegorz Dialog), w którym powinniśmy odnajdować treści prawdy odpowiednie do stopnia swojego rozwoju duchowego i intelektualnego. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem (J 6,63) – naucza Zbawiciel, a św. apostoł Paweł dodaje: Wiara, zatem, [rodzi się] ze słuchania, a słuchanie dzięki Słowu Bożemu (Rz 10,17). Nie ma więc bardziej uniwersalnego przewodnika do Chrystusa niż Biblia”.

Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych (Mt 4,4); Wiara, zatem, ze słuchania, a słuchanie dzięki Słowu Bożemu (Rz 10,17). Czytajmy więc Pismo Święte, aby z niego poznawać Drogę, Prawdę i Życie (J 14,6), bowiem wszystkim tym jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży. Niech treści tej Księgi Ksiąg towarzyszą nam każdego dnia, inspirują do poznawania Boga i modlitewnego z Nim obcowania, niech będą pomocne w zbawieniu każdego z nas.

Książkę można nabyć m.in. w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./fax 85-744-36-46, wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku i poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep.cerkiew.pl.

__________________
Pismo Święte Nowego Testamentu, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2022, s. 335.