Tłumaczenie wybranej hymnografii święta Narodzenia Bogurodzicy

oprac. Michał Diemianiuk, 20 września 2022

Tłumaczenie hymnografii - ks. H. Paprocki, za: liturgia.cerkiew.pl

* * * 

NA WIELKICH NIESZPORACH

do: Panie, wołam do Ciebie, dodajemy stichery idiomelosy Sergiusza Jerozolimskiego. Ton 6:


Dzisiaj Bóg spoczywający na duchowych tronach przygotował sobie święty tron na ziemi, umocniwszy w mądrości niebo upiększył z przyjaźni do człowieka uduchowione niebo, bowiem z niepłodnego korzenia wywiódł nam życiodajny ogród, swoją Matkę. Boże cudów i nadziejo pozbawionych nadziei, Panie, chwała Tobie.

To dzień Pański, radujcie się, ludzie, bowiem Pałac Światłości i Księga Słowa Życia wyszła z łona i Brama zwrócona ku Wschodowi oczekuje na wejście Arcykapłana, Jedyna wprowadzająca Jedynego Chrystusa na świat na zbawienie dusz naszych.

Jeśli z woli Bożej inne znane niepłodne niewiasty miały dzieci, to Bogu spodobało się, żeby Maria zajaśniała bardziej od wszystkich zrodzonych, bowiem Ona chwalebnie zrodziwszy się z niepłodnej matki, zrodziła w ciele wszystkich Boga, co przewyższa naturę, z łona pozbawionego nasienia, Jedyna Brama Jednorodzonego Syna Bożego, przechodząc przez którą On zachował ją zamkniętą i mądrze wszystko urządziwszy, jak sam wie, przygotował zbawienie dla wszystkich ludzi.

Stichery Stefana Jerozolimskiego. Ton 6:

Dzisiaj niepłodna brama otwiera się i występuje dziewicza Boża Brama, dzisiaj łaska zaczyna przynosić owoc, pokazując światu Bożą Matkę, przez którą ziemia łączy się z niebiosami dla zbawienia dusz naszych.

Dzisiaj ogłoszenie światowej radości, dzisiaj powiały poranne wiatry, głoszące zbawienie, rozwiązana została bezpłodność naszej natury, bowiem niepłodna okazuje się Matką Tej, która jest Dziewicą i po zrodzeniu Stwórcy, z której Ten, kto z natury jest Bogiem przyswoi sobie obce i zbłąkanym przez ciało przygotowuje zbawienie, Chrystus Przyjaciel człowieka, Zbawiciel dusz naszych.

Chwała, i teraz. Dzisiaj niepłodna Anna rodzi Bożą dziewczynkę, wybraną ze wszystkich pokoleń na mieszkanie Króla wszystkich i Stworzyciela, Chrystusa Boga, na wypełnienie Bożej Opatrzności, przez którą my, zrodzeni z ziemi, zostaliśmy na nowo stworzeni i odrodzeni ze zniszczenia ku życiu bez końca.

Wejście. Prokimenon dnia i czytania:

- Czytanie Księgi Rodzaju (28, 10-17).
- Czytanie Proroctwa Ezechiela (43, 27; 44, 1-4)
- Czytanie Księgi Przysłów (9, 1-11).

Stichery na litii. Idiomelosy Stefana Jerozolimskiego. Ton 1:


Dzisiaj nastał, ludzie, początek naszego zbawienia, bowiem wybrana ze starożytnych rodów na Matkę, Dziewica i mieszkanie Bóstwa, pojawia się dla zrodzenia z niepłodnej. Wyrósł kwiat z Jessego i łodyżka z jego korzenia. Niech raduje się praojciec Adam, a zwłaszcza niech weseli się Ewa. Stworzona z żebra Adama ona głośno wysławia córkę i wnuczkę swoją, mówiąc: Dla mnie zrodziło się zbawienie, dzięki któremu wyzwolę się z otchłani. Niech weseli się Dawid, uderzając w gęśle i niech błogosławi Boga. Oto Dziewica pojawia się z niepłodnego łona na zbawienie dusz naszych.

(…)

Stichery Anatoliosa: Cóż to za szum świąteczny? Joachim i Anna tajemniczo tryumfują, mówiąc: Radujcie się z nami Adamie i Ewo, gdyż dla nas, dla których dawno temu zamknęliście raj, darowany został sławny owoc, Boża Dziewczynka Maria, wszystkim otwierająca wejście do nieba.

(…)

Chwała, i teraz. Stichera Sergiusza Jerozolimskiego. Ton 8:

W znaczący dzień naszego święta zagrajmy na duchowej lirze, bowiem z nasienia Dawidowego dzisiaj rodzi się Matka Życia, rozpędzając ciemności, odnowienie Adama, wezwanie Ewy, źródło niezniszczalności, przekreślenie niewoli. Przez Nią zostaliśmy przebóstwieni i wybawieni ze śmierci. Zawołajmy więc z Gabrielem, wierni, do Niej: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą, dający nam wielkie miłosierdzie.

Stichery na stichownie, idiomelosy Germanosa patriarchy. Ton 4:

Radość dla całego świata zajaśniała nam ze sprawiedliwych, z Joachima i Anny, przez wszystkich opiewana Dziewica, która dzięki niezwykłej czystości staje się uduchowioną świątynią Bożą i jedyna okazuje się Bogurodzicą. Dla Jej modlitw, Chryste Boże, ześlij światu pokój, a duszom naszym wielkie miłosierdzie.

Stichos: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha Twego.

Zgodnie z przepowiednią z Joachima i Anny dzisiaj zrodzony został najczystszy owoc, Dziewica, niebo i tron Boży, mieszkanie czystości, obiecująca radość całemu światu, orędowniczka życia naszego, zlikwidowanie klątwy, danie łaski. Wyproś przeto od Zrodzonego z Ciebie, Dziewico wybrana przez Boga, pokój światu, a duszom naszym wielkie miłosierdzie.

Stichos: Możni narodu będą błagać przed obliczem Twoim.

Niepłodna i nierodząca Anna niech dzisiaj radośnie klaszcze w dłonie, niech jaśnieje wszystko, co ziemskie, królowie niech się radują, niech weselą się kapłani błogosławiąc Boga, cały świat niech się cieszy, bowiem oto Królowa, nieskalana Oblubienica Ojca, wyrosła z korzenia Jessego. Już nie będą niewiasty w smutku rodzić dzieci, bowiem radość zakwitła i życie ludzi staje się pełne godności. Już nie są zwracane dary Joachimowi, bowiem płacz Anny przemienił się w radość. Raduj się ze mną, mówi ona, cały wybrany Izraelu, bowiem oto Pan dał mnie uduchowiony Pałac Bożej Jego chwały, na wspólną radość i wesele, i na zbawienie dusz naszych.

Chwała, i teraz. Stichera Sergiusza Jerozolimskiego. Ton 8:

Przyjdźcie, wszyscy wierni, pospieszmy do Dziewicy. Oto rodzi się wybrana z łona przed poczęciem Matka Boga naszego, naczynie dziewictwa, laska Aarona, która zakwitła z korzenia Jessego, głoszenie proroków oraz owoc Joachima i Anny. Przychodzi na świat i świat wraz z Nią zostaje odnowiony, przychodzi na świat i Kościół przyobleka się w swój majestat. Ona jest świętą świątynią, mieszkaniem Bóstwa, narzędziem dziewictwa, królewskim pałacem, w którym dokonała się sławna tajemnica niewypowiedzianego zjednoczenia w Chrystusie połączonych natur. Kłaniając się tajemnicy, wyśpiewujmy narodzenie najczystszej Dziewicy.

Troparion święta, ton 4: Narodzenie Twoje, Bogurodzico Dziewico, radość ogłosiło całemu światu, z Ciebie bowiem zajaśniało Słońce sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz, i likwidując klątwę dał błogosławieństwo, i niszcząc śmierć darował życie wieczne.

NA JUTRZNI

po pierwszej lekturze Psałterza katyzma poetycka, ton 4: Prosomion: Zadziwił się Józef.

Ogłoś, Dawidzie, co poprzysiągł Tobie Bóg. Co mi poprzysiągł, mówi Dawid, to już spełnił, dawszy z owocu mego łona Dziewicę, z której urodził się Stwórca Chrystus, Nowy Adam, Król na moim tronie i króluje teraz, mając niezachwiane królestwo. Niepłodna rodzi Bogurodzicę i karmicielkę śycia naszego.

Po drugiej lekturze Psałterza katyzma poetycka, ton 4: Prosomion: Zadziwił się Józef.

Z korzenia Jessego i z lędźwi Dawidowych rodzi się dzisiaj nam Boża Dziewczynka Maria. Wszyscy bardzo się radują i odnawiają. Raduj się razem, niebo i ziemia, wysławiajcie Ją plemiona narodów. Joachim weseli się i Anna tryumfuje, niepłodna rodzi Bogurodzicę i karmicielkę Życia naszego.

Katyzma poetycka po polijeleju, ton 8:

Niech raduje się niebo i niech weseli się ziemia, bowiem zgodnie z obietnicą urodziło się na ziemi Boże niebo, ta oto Niewiasta Boża. Niepłodna karmi piersią niemowlę Marię i Joachim raduje się z tych urodzin, mówiąc: Zrodziła się u mnie z korzenia Dawidowego różdżka , z której wyrósł kwiat Chrystus. Zaiste, jest to cud niezwykły.

Chwała, i teraz. Odnów się, Adamie, raduj się, Ewo, wesel się, Dawidzie, tryumfuj Anno, bowiem chwalebnie rodzi Matka Stwórcę twego. Tańczy, odnowiwszy się, ziemia, i raduje się, przyobleczona w świąteczne szaty. Każdy naród niech radując się woła do Marii: Błogosławiony dom Dawida, który karmi Karmicielkę Życia naszego.

Stichera po Ewangelii, ton 6:

To dzień Pański, radujcie się, ludzie, bowiem Pałac Światłości i Księga Słowa Życia wyszła z łona i Brama zwrócona ku Wschodowi oczekuje na wejście Arcykapłana, Jedyna wprowadzająca Jedynego Chrystusa na świat na zbawienie dusz naszych.

Katyzma poetycka, ton 4: Prosomion: Zadziwił się Józef.

Maria, prawdziwa Dziewica i Bogurodzica, dzisiaj zajaśniała jak świetlisty obłok i pojawiła się ze sprawiedliwych ku naszej sławie, Adam bowiem nie jest już osądzonym i Ewa jest wyzwolona z więzów. Przeto i my wołamy, szczerze śpiewając Jedynej Czystej: Narodzenie Twoje obiecuje radość całej ziemi.

Kontakion, ton 4: Joachim i Anna wyzwolili się z hańby bezdzietności, a Adam i Ewa ze zniszczenia śmierci, Przeczysta, w świętym zrodzeniu Twoim. Świętując owo wyzwolenie i lud Twój wybawiony z osądzenia za grzechy woła do Ciebie: Niepłodna rodzi Bogurodzicę i Karmicielkę Życia naszego.

Ikos: Modlitwa wraz z westchnieniem od niepłodności i bezdzietności Joachima, jak i Anny, okazała się przyjemną Bogu, doszła do uszu Pana i wydała światu życiodajny owoc. Joachim modlił się na górze, a Anna znosiła obelgi w sadzie. Jednak z radością niepłodna rodzi Bogurodzicę i Karmicielkę Życia naszego.

Fotagogikon 1: Z niepłodnej Anny dzisiaj zajaśniał kwiat, Bogurodzica, która napełniła Bożą wonnością wszystkie krańce świata i napełnia radością całe stworzenie. Śpiewając Jej, godnie ją wysławiamy jako przewyższającą zrodzonych z ziemi.

Chwała, i teraz. Fotagogikon 2: Adamie, odnów się, Ewo, rozwesel się, prorocy radujcie się z apostołami i sprawiedliwymi, bowiem ze sprawiedliwych Joachima i Anny dzisiaj zajaśniała powszechna radość dla aniołów i ludzi, Bogurodzica Maria.

Do psalmów pochwalnych dodajemy stichery, ton 1: Prosomion: O przedziwny cud!

O przedziwny cud! Źródło Życia rodzi się z niepłodnej i łaska zaczyna przynosić wspaniałe owoce. Wesel się, Joachimie, stawszy się rodzicielem Bogurodzicy. Nie ma nikogo takiego, jak ty, przyjęty przez Boga spośród ziemskich rodziców, bowiem Boża Dziewczynka, która ogarnęła Boga, Boże mieszkanie, najświętsza góra, została nam darowana przez ciebie.

(…)

Chwała, i teraz. Ton 6. Isomelos: To dzień Pański, radujcie się, ludzie, bowiem Pałac Światłości i Księga Słowa Życia wyszła z łona i Brama zwrócona ku Wschodowi oczekuje na wejście Arcykapłana, Jedyna wprowadzająca Jedynego Chrystusa na świat na zbawienie dusz naszych.

fotografia: levangabechava /orthphoto.net/