Święto Apostołów Piotra i Pawła w Wojnowie

ks. Andrzej Baczyński, 14 lipca 2022

W dniu 12 lipca (29 czerwca wg starego tylu) Cerkiew prawosławna czci pamięć pierwszych wśród zwierzchnich apostołów świętych Piotra i Pawła.

W tym świątecznym dniu, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy, do Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie przybyła niespełna trzydziestoosobowa pielgrzymka z Warszawy, by wspólnie z Siostrami modlitewnie, już po raz piąty przeżywać święto apostołów Piotra i Pawła. Liturgię Świętą celebrował ks. ihumen German w asyście ks. Andrzeja Baczyńskiego z Warszawy.

Dwa filary wśród apostołów – mówił m.in. w kazaniu podczas Św. Liturgii ks. ihumen German: Szymon - zwany Piotrem, prosty, pobożny rybak z Betsaidy, oczekujący Mesjasza, oraz Szaweł z Tarsu, zwany później Pawłem. Przez kilka lat pod kierunkiem Gamaliela uczył się prawa żydowskiego i historii swojego narodu. Początkowo Szaweł - prześladowca chrześcijan, po nawróceniu pod Damaszkiem zaczyna głosić gorliwie Ewangelię. Obaj dotarli ze świadectwem Ewangelii Chrystusowej do Rzymu. Obaj również ponieśli śmierć męczeńską za Chrystusa w Rzymie za czasów cesarza Nerona.

Wpatrując się w ich życiorysy zauważamy, w jak przedziwny sposób Bóg potrafi przemieniać ludzkie serca. Dzięki spotkaniu z Synem Bożym zalękniony Piotr staje się odważny, a Szaweł prześladowca - zmienia się w gorliwego Apostoła Narodów.

Dwaj Apostołowie - dwa filary Kościoła, jednoznacznie i klarownie wyznają całym swoim życiem, a nie tylko słowami, kim jest dla nich Chrystus. Ani ap. Piotr, ani ap Paweł nie byliby tymi, kim są, gdyby obydwaj nie zawierzyli Chrystusowi, gdyby obydwaj nie uznali Go za Syna Bożego.

Im więc należy się wspólna cześć, wspólny pokłon, wspólne święto, tak jak i wspólny był cel ich apostolskiego posłannictwa. Wspólna więc i ich chwała. A wszystko dlatego, że te filary Kościoła Chrystusowego oparte są na Kamieniu Węgielnym – Wcielonym Synu Bożym, mówił kaznodzieja. Wyobrażeni na jednej ikonie, symbolizują zjednoczenie w jednej, niezachwianej wierze w Trójjedynego Boga.

Uroczystości świąteczne zakończył wspólny, uroczysty monasterski obiad oraz zwiedzanie monasteru. Dodatkową atrakcją dla pielgrzymów był rejs promem po jeziorze Nidzkim. Pokrzepieni duchowo, pełni pięknych wrażeń pielgrzymi powrócili do Warszawy.