Konferencja duchowieństwa na św. Górze Grabarce

ks. Dionizy Rusnak, 12 maja 2022

10 maja 2022 roku w monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce odbyła się Konferencja Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej, której przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Przewodni temat konferencji brzmiał: „Istota sakramentu i wynikająca z niej mistyczna ważność sprawowanych sakramentów Cerkwi prawosławnej”.

Konferencja rozpoczęła się św. Liturgią, której przewodniczył biskup siemiatycki Warsonofiusz w asyście księży dziekanów i duchowieństwa eparchii. W ołtarzu modlili się Jego Eminencja metropolita Sawa, arcybiskup Grzegorz oraz biskup Paweł. Kazanie wygłosił ks. Piotr Trochimczuk, który poruszając kwestię istoty wiary wskazał na konieczność poświęcenia Bogu całego życia człowieka. Kaznodzieja zaznaczył, że najwyższym dobrem dla każdego, kto nazywa siebie prawosławnym, powinna być święta, prawdziwa wiara w Pana naszego, Jezusa Chrystusa i miłość ku Niemu. Przykładem prawdziwej wiary i płomiennej miłości ku Zbawicielowi są niewiasty przy Grobie Pańskim, których miłość do Chrystusa pokonała wszelki strach i uczyniła je pierwszymi świadkami zmartwychwstania

Na zakończenie św. Liturgii do zgromadzonych w świątyni duchownych i wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa podkreślając, że Zmartwychwstanie Chrystusa, niepojęte dla naszego rozumu, odwróciło bieg historii. Dało możliwość odrodzenia świata, jego prawidłowego istnienia. Jego Eminencja zaznaczył, że każdy duchowny poświęcił swoje życie Chrystusowi, w którym pokłada nadzieję i odnajduje zbawienie. Chrystus, rękami duchownych, poprzez św. Eucharystię, sakramenty, umożliwia każdemu, kto tego pragnie, wzniesienie się do stanu, który utracił Adam.

Plenarną część konferencji otworzył Jego Eminencja metropolita Sawa, który wprowadził zebranych w tematykę spotkania podkreślając, że obecne czasy są trudne, lecz Cerkiew jest taka sama, niezmienna i wszelkie trudności są wyłącznie czynnikiem zewnętrznym. Następnie Jego Eminencja podkreślił, że według nauki Świętych Ojców, św. Eucharystia i sakramenty są podstawowym celem posługi duszpasterskiej. Eucharystia, jako sakrament sakramentów, w starożytności skupiała wokół siebie inne sakramenty, które były sprawowane w łączności ze św. Liturgią. Wszystko w Cerkwi ma swoje źródło w sakramentach. Ekonomia zbawienia dokonuje się poprzez łaskę Św. Ducha w sakramentach, które sprawuje duchowny.

Następnie Jego Eminencja przedstawił sprawozdanie z życia diecezji za miniony rok. W dalszej kolejności księża dziekani odczytali sprawozdania z życia podległych okręgów. Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie sprawozdań: finansowego, Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z działalności charytatywnej, pracy z młodzieżą, katechezy i gospodarki świecami.

Po części sprawozdawczej, ks. prot. dr Andrzej Baczyński wystąpił z referatem, który w nawiązaniu do tegorocznej tematyki poświęcony był zagadnieniu sakramentalnego życia Cerkwi prawosławnej. Prelegent bardzo dokładnie przeanalizował poszczególne płaszczyzny sakramentalnego życia Cerkwi, wyjaśniając istotę samego pojęcia sakramentu jako misterium oraz miejsce i znaczenie sakramentów w Cerkwi. Wiele miejsca w wystąpieniu poświęcono roli biskupa, kapłana, sprawujących sakramenty oraz wiernych, do których skierowana jest posługa duchownych. Duszpasterze w swojej posłudze są narzędziami działającego w Cerkwi Św. Ducha.

Koreferaty wygłosili ks. prot. dr Piotr Kosiński i ks. prot. Jarosław Ciełuszecki. Ksiądz Kosiński skupił się na mistycznej ważności sakramentów Cerkwi prawosławnej, podkreślając ścisły związek wszystkich sakramentów z ofiarą i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Ksiądz Ciełuszecki szczególną uwagę poświęcił eucharystycznej istocie Cerkwi, która jest aktualizowana i wyrażana poprzez św. Eucharystię.

Na zakończenie konferencji głos zabrał Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz, dziękując Jego Eminencji metropolicie Sawie za przykład, jaki daje duchownym, podkreślił gorliwość i wytrwałość arcypasterza w służbie Cerkwi, zapomnienie o sobie ze względu na Chrystusa i Cerkiew.

zdjęcia: protodiakon Mirosław Demczuk

za: orthodox.pl