Zmarł Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam

Ks. Julian Felenczak, 24 lipca 2016

Dnia 24 lipca br. w godzinach popołudniowych zmarł ordynariusz diecezji przemysko-nowosądeckiej Najprzewielebniejszy Arcybiskup Adam.

Arcybiskup Adam (Aleksander Dubec) urodził się 14 sierpnia 1926 roku we Florynce koło Krynicy w rodzinie łemkowskiej. W 1960 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a cztery lata później - Chrześcijańską Akademię Teologiczną, gdy obronił pracę magisterską nt. „Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich”. 30 stycznia 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie od arcybiskupa Jerzego (Korenistowa). W 1966 roku, po służbie w parafiach w Wysowej i Kalnikowie został skierowany przez metropolitę Stefana do Sanoka, gdzie pełnił posługę proboszcza i dziekana, a od 1983 roku - biskupa. 30 stycznia 1983 r. w warszawskiej katedrze metropolitalnej pod przewodnictwem metropolity Bazylego odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Adama na biskupa lubelskiego. Dziewięć miesięcy później, 30 października 1983 r., odbył się ingres biskupa Adama na katedrę biskupią w starym książęcym grodzie z czasów Rusi Halickiej – Sanoku. Objął on nowo utworzoną diecezję przemysko-nowosądecką z siedzibą w Sanoku. W 1996 r. został podniesiony do godności arcybiskupa.

Arcybiskup Adam najpierw jako dziekan, a następnie ordynariusz diecezji, okazał się niestrudzonym budowniczym plebanii i cerkwi na terenie całego Podkarpacia, bardzo dobrym i oddanym gospodarzem, życzliwym organizatorem oraz arcypasterzem pod każdym względem wspierającym życia religijne wszystkich parafii diecezji. Do bezpośrednio zainicjowanych i prowadzonych przez arcybiskupa inwestycji można zaliczyć m.in. kompleks katedralny w Sanoku, budowę cerkwi w Rozdzielu, budowę cerkwi i kompleksu cerkiewnego w Gorlicach, powstanie Domu Zakonnego w Wysowej, budowę kaplicy w Tylawie na pamiątkę powrotu Łemków do prawosławia, budowę cerkwi w Komańczy i budowę cerkwi i prawosławnego kompleksu cerkiewnego w Rzeszowie. Arcybiskup Adam, wspierany przez metropolitę Sawę i Sobór Biskupów PAKP, nieustannie dążył do uregulowania stanu prawnego wszystkich cerkwi diecezji przemysko-nowosądeckiej, czego uwieńczeniem stała się ustawa z 17 grudnia 2009 roku.

Arcybiskup Adam był oddanym głosicielem Ewangelii i pracownikiem na niwie zachowania języka ojczystego i kultury ukraińskiej. Często podkreślał, że „Cerkiew była zawsze z narodem, dzięki niej przetrawialiśmy najcięższe okresy w historii”. Właśnie on zainicjował wydawanie rocznika w języku ukraińskim „Cerkownyj Kalendar”, wydawanie kwartalnika „Antyfon”. Wśród ważnych inicjatyw duszpasterskich arcybiskupa można wymienić: pracę z młodzieżą i dziećmi, powołanie Młodzieżowego Chóru Diecezjalnego „Irmos”, otwarcie Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach „Elpis”, powstanie Ośrodka Miłosierdzia w Gładyszowie „Eleos”, uroczyste świętowanie we wszystkich parafiach 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej w 1988 r., rozwinięcie kultu Matki Bożej, pielgrzymki młodzieży na św. górę Jawor (od 1991 r.), przygotowanie i kanonizacja św. kapłana Maksyma Gorlickiego (1994), następnie przeniesienie relikwii św. męczennika Maksyma do Gorlic, uroczystości ku czci Sanockiej Ikony Bogurodzicy (2007), obchody tragedii narodowych (Wielkiego Głodu na Ukrainie, Akcji „Wisła”), obchody pamięci św. św. męcz. Pawła (Szwajko) i męczennicy Joanny z soboru św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich kaplicy prawosławnej w Świątkowej Wielkiej (Rozstajne), prezentacje Ewangeliarza Peresponickiego, obchody 500-lecia cerkwi prawosławnej w Uluczu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 lipca br. w Sanoku o godz. 9.00. Przewodniczyć im będzie Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski.

Wicznaja pamiat`dostobłażennyj Władyko!

oprac. Katarzyna Jaworowska na podstawie: orthodox.pl, cerkiew.pl

fot. Mikołaj Grycz