Całonocne czuwanie ku czci męcz. Elżbiety w Turkowicach

ks. Paweł Janiel, 18 lipca 2016

17 lipca Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach odwiedził ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel. Całonocne czuwanie sprawowane ku czci św. wielkiej męczennicy Elżbiety miało szczególny charakter, ponieważ imię tej niebiańskiej orędowniczki nosi przełożona turkowickiego monasteru.

Władyka Abel przybył na wieczorne nabożeństwo, aby wewnętrznie skupić się na modlitwie oraz pozdrowić ihumenię Elżbietę. Po zakończonej jutrzni arcybiskup przedstawiając postać św. męczennicy Elżbiety, ukazał symbiozę tradycji monasteru w Turkowicach z dziedzictwem świętej strastotierpnicy. Św. męczennica Elżbieta powszechnie znana jest z działalności charytatywno-opiekuńczej. Założony z jej inicjatywy Monaster św. św. Marty i Marii w Moskwie, jako znany ośrodek dobroczynny, stał się schronieniem dla sióstr turkowickiego monasteru w latach bieżeństwa. Tam też siostry zabrały ze sobą słynącą cudami Ikonę Turkowickiej Bogarodzicy.

Władyka Abel w ciepłych słowach pozdrowił matuszkę ihumenię. Hierarcha życzył jej wytrwałości w wierze i modlitwie, wręczając przełożonej turkowickiego monasteru pamiątkowy krzyż bizantyjski oraz kwiaty. Po zakończonym wieczornym nabożeństwie wszyscy obecni w cerkwi spotkali się wraz z władyką przy wspólnej agapie.

fot. Tymoteusz Kozka