Święty Justyn (Popović) na Objawienie Pańskie

tłum. Dominika Kovačević, 06 stycznia 2022

Chrystus się objawił! Prawdziwie Bóg się objawił! I objawił całą prawdę o Bogu, całą prawdę o człowieku, całą prawdę o świecie, całą prawdę o tobie, o mnie, o każdej ludzkiej istocie; całą prawdę o niebie, całą prawdę o ziemi, całą prawdę o wszystkich istotach i wszystkich rzeczach.

Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś – tak kończy się najważniejsza dzisiejsza pieśń i modlitwa [troparion Objawienia Pańskiego]. Dopóki Bóg nie zstąpił do tego świata, czym był ten świat? Ciemnością, mrokiem, martwością, piekłem… Zstąpił Pan z Nieba i stał się człowiekiem. To jest najważniejsze wydarzenie dla każdego człowieka. Bóg oblókł się w ciało ludzkie i pokazał przez to, że On jest naszym ciałem, i stworzył nas ludzi dla Boga, byśmy zmieścili Boga w sobie. Bóg objawił się i Chrystus Pan powiedział całą prawdę o Bogu, Trójcy Świętej, Prawdziwym Bogu… A nie tylko powiedział, a także pokazał. Albowiem On jest Prawdziwym Bogiem. A dowód tego: silniejszy od śmierci, silniejszy od diabła, silniejszy od grzechu, silniejszy od każdego ludzkiego bytu… Oto On, Prawdziwy Bóg w ludzkim ciele, rozwiązał okowy śmierci, powstał z martwych, zniszczył piekło, zwyciężył biesy. A to wszystko może uczynić tylko Prawdziwy Bóg!

I On, Prawdziwy Bóg i Światłość, poprzez zstąpienie do naszego świata ujawnił tak zwane bożki. Świat do czasu przyjścia Chrystusa Pana był pełen fałszywych bogów, nauczając o Apollu, Zeusie i wielu innych. Także dzisiaj świat pełen jest fałszywych bogów. A zwłaszcza Europa stała się targowiskiem fałszywych bogów, zbawców i uszczęśliwiaczy rodu ludzkiego. Proponujecie nam szczęście – Europie, Ameryce, Azji, Afryce; macie wiele planów w kieszeni, aby zbawić świat, ale co wy tak naprawdę możecie? Możecie nas ochronić od zła? Nie. Możecie ochronić nas przed niesprawiedliwością? Nie. W świecie, którym wy władacie, jest co raz więcej niesprawiedliwości, zła i śmierci. W świecie, którym chcecie zawładnąć w pełni, wybucha wojna to tu, to tam. Oto fałszywi bogowie, „uszczęśliwiający” ludzkość.

Pan przyszedł na świat w ten dzisiejszy wielki i święty dzień, ochrzcił się w rzece Jordan, uświęcił wody i całą naturę. Jesteście świadkami tego Jego nieustającego cudu. Dzisiaj także oświęcamy wody i weźmiecie Świętą Wodę, która nie ulega zepsuciu. Oto, co czyni nasz Prawdziwy Bóg! Martwą wodę przetwarza w czystą, nieśmiertelną i nie psującą się. A czyni to po to, aby pokazać nam, którzy zostajemy ochrzczeni tą Świętą Wodą, że także my się oczyszczamy i stajemy nieśmiertelnymi. Zostaje z nas wygnane wszystko to, co psuje naszą naturę, jest śmiertelne, demoniczne, złe i powodujące grzech.

Dzisiejsze cerkiewne modlitwy i hymny mówią o tym, jak cała natura zlękła się, widząc Boga. Chrystus, pokazawszy nam Prawdziwego Boga, dał nam wiedzę i światłość – by żaden fałszywy bóg nas nie zwiódł. Prawdziwego chrześcijanina żadna fałszywa nauka nie może zwieść. Pan zstąpił do tego świata, Światłość Niezachodząca i Boska, i oświecił cały świat od wierzchu do dna, pokazując co jest Prawdą, a co kłamstwem. A Prawdą jest tylko to, co jest od Boga – Prawdą jest tylko sam Chrystus Pan! Wszystko inne jest przeciw Niemu, a co nie jest od Niego – jest kłamstwem. W tym może się utwierdzić każdy z nas. Z Chrystusem zawsze podążasz z prawdy do prawdy, żyjesz prawdą. A bez Niego nie wiesz ani co jest prawdą, ani co jest kłamstwem.

Pan zstąpił do naszego ziemskiego świata i rozjaśnił: co jest sprawiedliwością i niesprawiedliwością. Czym jest sprawiedliwość? To Jego Święta Ewangelia, to On Sam! A niesprawiedliwością jest wszystko to, co jest przeciwko Jego Ewangelii. Kto ma oczy, niechaj widzi: może widzieć także dzisiaj. Kto ma uszy, niechaj słyszy: a może słyszeć także dzisiaj. Pan, Który zstąpił do tego świata, jest Niegasnącym Słońcem mocniejszym od ziemskiego słońca. Oświeca wszystkie głębie naszego życia, nieba i ziemi, wszystko od piekła do Raju, od diabła do Boga. I przez to pokazał, co jest dobrem, a co złem. Dobrem jest tylko to, co jest od Boga – a złem jest wszystko to, co jest od diabła. Oto nauczanie Chrystusa.

Pan rozjaśnił drogi prowadzące z ziemi do Nieba, do Królestwa Niebieskiego, Raju. Ale pokazał także drogi prowadzące na niskości, do piekielnego świata, królestwa zła. On wypowiedział misterium wszelkiej rzeczy w tym świecie, prawdę o każdym człowieku. On oświecił człowieka we wszystkich jego głębokościach i wysokościach. Pokazał i objaśnił to, po co człowiek jest w tym świecie i czym jest człowiek. Ciałem od ziemi, duszą od Boga. Objawił człowieka we wszystkich wiecznościach. Zarówno ciało, jak i dusza są stworzone dla Życia Wiecznego. Jest to nie tylko nauka Chrystusa, ale i Jego dar. Nikt oprócz Niego nie może dać człowiekowi tego: Wiecznego Życia, zmartwychwstania ciała, duszy i zwycięstwa nad śmiercią. Człowiek jest stworzony w tym świecie, aby osiągnąć Życie Wieczne.

A osiąga je Jezusem Chrystusem zwyciężającym śmierć Swoim Zmartwychwstaniem – nim daje nam wszystkim moc, byśmy w dzień Strasznego Sądu powstali wraz ze swoimi ciałami ze śmierci. To jest nasza droga rozjaśniona Bóstwem Pana. To jest droga moja i twoja, droga każdego człowieka, który może iść albo z ziemi do Nieba, albo z ziemi do piekła. Trzeciej drogi nie ma. Nie ma w świecie dla nas innego celu. Czy służyliśmy Prawdziwemu Bogu, który dzisiaj pokazał i objawił Siebie światu? A nie tylko dzisiaj, ale już od dwóch tysięcy lat Pan Chrystus pokazuje Siebie i to, że nie ma innego Boga oraz to, że On jest jedynym, który zapewnia człowiekowi wieczny sens i daje mu Życie Wieczne. Jak żyjemy w tym świecie, po co w nim żyjemy? Oto Pan nasz dał nam Swoją cudowną Ewangelię i Boskie moce – a nie tylko naukę i nauczanie – po to, byśmy to nauczanie urzeczywistniali i przetwarzali w życie.

Czym jest Święta Tajemnica [Sakrament] Chrztu, którą Pan dzisiaj się chrzcił, a także i my po narodzinach w tym świecie? Poprzez chrzest przyoblekamy się w Chrystusa Pana – to jest to, co Pan pokazuje w rzece Jordan. W każdym ochrzczonym człowieku Pan niszczy demoniczną siłę. Każdy ochrzczony, jako ten, który przyoblekł się w Pana Chrystusa, jest zobowiązany żyć zgodnie z Ewangelią Chrystusową. By ponawiać Jego życie w tym świecie, czynić dobra, które On czynił, być miłosiernym tak, jak On był miłosierny, być prawym tak, jak On był prawym. Może powiesz: nie, nie mogę! Tak, to prawda: On jest Bogiem, a ty jesteś człowiekiem. Dlatego jako człowiek nieustannie się trudzisz, by sprawiedliwość rosła w tobie i ku Bogu, i aby twoje miłość, modlitwa i post dźwigały ciebie ku Niebu jako chrześcijanina. Nie dopuść, by grzechy zwalały cię do piekła – bo przecież grzechy nigdy nie prowadzą do czegokolwiek innego, jak do królestwa zła.

Pan, Który przyszedł na ten świat, dał nam wszystkie Swoje Boskie moce, które są nam potrzebne dla Życia Wiecznego, które zaczyna się i kończy w tym świecie. Każdy chrześcijanin ma tylko to jedno zadanie: poprzez czcigodne i szanowane życie w tym świecie zapewnić sobie Życie Wieczne w tym świecie. To jest cel mój, twój i każdej innej ludzkiej istoty. Dlatego my, chrześcijanie, nie przestajemy wysławiać Pana Chrystusa, który stał się człowiekiem. On, Prawdziwy Bóg, objawił się na ziemi i tu żył między ludźmi, przygotował nasze zbawienie, zwycięstwo nad śmiercią i Życie Wieczne dla każdego z nas. I tak – nie mamy usprawiedliwienia, jeśli świadomie grzeszymy i nie kajamy się.

Pomyśl, dlaczego Pan zstąpił do tego świata? Bóg stał się człowiekiem, aby cię nauczyć Boskiego dobra. A ty tymczasem idziesz od grzechu do grzechu, od zła do zła… Gdyby Zbawiciel nie przyszedł na ten świat i nie nauczał nas, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ On przyszedł i powiedział nam całą prawdę o nas, świecie, człowieku i każdej rzeczy, to nie mamy żadnej wymówki, jeśli naruszamy Jego przykazania i nie żyjemy Jego Świętą Ewangelią.

Jeśli nic nam nie pomaga, to przynajmniej niech Święta Woda Objawienia Pańskiego będzie nauczycielem i przewodnikiem ku Życiu Wiecznemu. Oto my poprzez modlitwy posyłane Bogu i oświęcenie wody prosimy, by ta Święta Woda prowadziła do Życia Wiecznego. Mając w swoim domu Wodę Święconą, patrz na nią jak na żywą istotę – anioła, który prowadzi ku Życiu Wiecznemu. Woda święcona znajduje się w każdym chrześcijańskim domu po to, by nią oświęcać siebie i swój dom, byśmy wyganiali z niego – ale najpierw ze swojej duszy – nieczyste siły.

I wspomnijmy teraz, na koniec, o niezliczonych rzeszach świętych Cerkwi Chrystusowej: Janie Chrzcicielu, apostołach, prepodobnych, męczennikach… Tysiące przewodników do Życia Wiecznego. A przecież święci to ludzie tacy jak my. Dlatego naszym zadaniem jest trudzić się i zwyciężać w sobie wszelkie zło, by wypełniać siebie wszelkim ewangelicznym dobrem.

św. Justyn (Popović)

za: svetosavlje.org/sabrane-besede-3/17/
 
fotografia: jarek11 /orthphoto.net/