Gowienia w Supraślu

Sławomir Nazaruk, 16 grudnia 2021

W dniach 11-12 grudnia w Monasterze Supraskim odbyły się gowienija - rekolekcje Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierachów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego.

Modlitewne spotkanie Bratczyków prowadził opiekun duchowy Bractwa, ojciec archimandryta Iow.

Gowienija rozpoczęły się w sobotę o godzinie 15.30 w cerkwi św. Jana Teologa, znajdującej się na terenie monasteru. W wygłoszonym słowie ojciec Iow podkreślił znaczenie sakramentów spowiedzi/pokajanija i Eucharystii w naszym życiu. Zwrócił też uwagę na systematyczne przystępowanie do tych sakramentów przywracających łączność z naszym Zbawicielem oraz umacniających siły duchowe i cielesne. Następnie były czytane i śpiewane kanony i modlitwy przygotowujące do sakramentu Eucharystii - Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Podczas nabożeństwa całonocnego czuwania/wsienoszcznoho bdienija w głównej świątyni Supraskiego Monasteru uczestnicy Gowienii przystąpili do Spowiedzi.

Kulminacyjnym punktem dwudniowych rekolekcji była niedzielna Święta Liturgia w cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Supraskiego Andrzeja i przystąpienie do sakramentu Eucharystii.

Kolejnym punktem Gowienia była agapa - wspólny posiłek w pomieszczeniach monasteru, w którym uczestniczyli nie tylko uczestnicy rekolekcji. Warto podkreślić, że od pewnego czasu w Monasterze Supraskim po każdej głównej Liturgii wierni spotykają się na obiedzie i wykładach prowadzonych przez mnichów.

Gowienije zakończyło się spotkaniem z ojcem archimandrytą Iowem w pomieszczeniach Akademii Supraskiej przy herbacie i cieście. Uczestnicy mieli możliwość zadania pytań i podzielenia się uwagami. Ojciec Iow podkreślił, iż powinniśmy starać się nie czynić niczego, co odłącza nas od Boga, czyli unikać grzechu. Święci Ojcowie Cerkwi nazywają grzech "miedzianą ścianą", a tę ścianę może skruszyć tylko pokajanije!

Opiekun duchowy Bractwa mówił też o roli Cerkwi w świecie - to ona chroni Prawdę na ziemi, a bez prawdy nie może być prawdziwej miłości. Jeśli bronimy prawdy to czynimy to także dla wrogów, a jeśli milczymy, to sami nie kochamy ani Prawdy, a tym samym i wrogów. Ci, którzy walczyli na soborach za Prawdę robili to także dla nas, dla zbawienia naszej duszy i z miłością do tych którzy zbłądzili. Podobnie można powiedzieć o takich świętych męczennikach jak mnich Atanazy Brzeski czy też archidiakon Nicefor Kantakuzenos, którzy oddali swe życie za Prawdę, występując przeciw narzuconej i próbującej zniszczyć prawosławie złowieszczej Unii Brzeskiej.

Na zakończenie spotkania ojciec Iow podkreślił, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że Cerkiew daję nam wielką błahodat' - łaskę w sakramentach pokajanija i Eucharystii. Post, modlitwa, cierpliwość, miłość i pokora - to zbliża nas do Boga i chroni w każdych okolicznościach.

Fotografie: Adam Zacharczuk, Piotr Oniszczuk