Zebranie członków Bractwa świętych Cyryla i Metodego koła nr 1 w Białymstoku.

Halina Borowik, 30 września 2021

Sprawozdawczo – wyborcze zebranie członków
Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Koła Nr 1 w Białymstoku.

26 września 2021 roku o godz. 16.00 zebranie sprawozdawczo – wyborcze rozpoczęto uroczystym Molebnem w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku, celebrowanym przez o. archimandrytę Sergiusza - duchowego opiekuna koła oraz ks. protodiakona Bazylego Dubeca.

Po dziękczynnym nabożeństwie w Soborze, Bratczyki udali się do Centrum Kultury Prawosławnej. Zgodnie z harmonogramem zebrania wzniesiono modlitwę o pomyślne obrady. Ks. Archimandryta Sergiusz wspominając Ś.P. Mikołaja Nazaruka i wyrażając głęboki szacunek wobec niedawno zmarłego przewodniczącego koła oraz wcześniej zmarłych opiekunów duchowych koła i Bratczyków, wygłosił aklamację - wozgłas „Wo błażennom uspienii wiecznyj pokoj podażd’ Hospodi, usopszym rabom Twoim, i sotwori im wiecznuju pamiat’ a wszyscy zebrani odpowiadając zaśpiewali trzykrotnie „Wiecznaja pamiat’”.

Zastępca przewodniczącego Jerzy Półjanowicz serdecznie przywitał wszystkich Bratczyków, a w szczególności zasłużonych działaczy bractwa: Jarosława Werdoniego, Aleksego Mularczyka, Halinę Leszczynską, Jana Smyka… Pięknie dziękował również za opiekę i modlitwę opiekunowi duchowemu.
O. Archimandryta Sergiusz wręczył zasłużonym Bratczykom nagrody przyznane przez Zarząd Główny Bractwa.

Złoty Order Świętych Braci Sołuńskich za efektywną pracę otrzymali:
Irena Biedrzycka i Halina Leszczyńska, a srebrny - Piotr Kruk, Elżbieta Pawluczuk i Julia Szeps.
Opiekun duchowy gratulując osobom nagrodzonym, wszystkich Bratczyków wzywał do czujności, odpowiedzialności, angażowania się w życie Cerkwi, udziału w nabożeństwach i w świętych sakramentach oraz służenia wzorem i dobrym przykładem dla innych ludzi.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego obrad zebrania sprawozdawczo – wyborczego. Tę funkcję jednogłośnie powierzono Janowi Smykowi - członkowi Zarządu Głównego Bractwa.

Jerzy Półjanowicz, vice przewodniczący koła, przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności za ostatnią kadencję. Skrupulatnie omówił wszystkie osiągnięcia Koła Nr 1, które zostały zrealizowane nie zważając na sytuację spowodowaną ograniczeniami związanymi z pandemią, zmianą dotychczasowej siedziby bractwa oraz chorobą i śmiercią przewodniczącego Koła. Wielkimi osiągnięciami w życiu duchowym były organizowane pielgrzymki i modlitwy w monasterach i cerkwiach m.in. w Wilnie, Zwierkach, Supraślu, Zaleszanach, Warszawie, Wojnowie, Odrynkach… Wymienił wszystkie odczyty, filmy, prezentacje literatury religijnej i narodowej, sprzyjające wzmocnieniu świadomości religijnej Bratczyków i zapraszanych gości. Spotkania integracyjne przy herbatce i przygotowanych smakołykach ubogacały serca często samotnych ludzi w podeszłym wieku. Przyjaźń, wzajemny szacunek w ramach spotkań w cerkwi i w bractwie, wymiana doświadczeń życiowych oraz wzajemna pomoc jest nieodzowna w tych skomplikowanych czasach odosobnienia i zamykania się.

Wspólne kolędowanie, kultywowanie tradycji religijnych, propagowanie działalności bractwa cerkiewnego, zdobywanie i składanie ofiar na rzecz Cerkwi oraz wspomaganie uczniów i nauczycieli katechezy, działalność charytatywna to również istotne punkty, które zostały zrealizowane i odzwierciedlone w przedstawionym sprawozdaniu.

Skarbnik Koła, Alina Mikołajczuk, złożyła sprawozdanie finansowe.

W dalszej kolejności spotkania przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Biedrzycka odczytała sprawozdanie Rewizyjnej Komisji wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu uczestnicy zebrania również udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

Odbyła się dyskusja nad rolą bractw cerkiewnych w życiu duchowym ludzi oraz o wspomaganiu Cerkwi Prawosławnej. Wszyscy głęboko rozważali, w jaki sposób młodych ludzi należy zachęcać i angażować do życia tzw. bractwowego, cerkiewnego.

Następnie dokonano w ramach tajnego głosowania wyboru nowego zarządu koła oraz komisji rewizyjnej:
Zarząd Koła nr 1:
Krystian Jaszczyk – przewodniczący
Nina Jaświłowicz-Daniluk - vice przewodniczy
Elżbieta Pawluczuk- sekretarz
Alina Mikołajczuk - skarbnik
Halina Borowik - członek
Komisja Rewizyjna:
Irena Biedrzycka – przewodniczący
Wiera Greczan - vice przewodniczący
Mikołaj Kuryło - członek

Na zakończenie obrad złożono podziękowania za pracę dla dotychczasowego Zarządu oraz gratulacje dla nowo wybranego Zarządu Koła.

Krystian Jaszczyk – nowo wybrany przewodniczący koła, podziękował za powierzone zaufanie.

Zebranie odbywało się w niezwykle miłej atmosferze przy kawie i herbatce oraz degustacji ciast przygotowanych przez Bratczyce.

Wspólna modlitwa uwieńczyła obrady zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

Fotografie: Jan Smyk