Świąteczne uroczystości na św. Górze Grabarce

ks. Adam Góralczuk, 20 sierpnia 2021

Obchody święta Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce tradycyjnie zgromadziły rzeszę wiernych z całej Polski na wspólnej modlitwie, zanoszonej w świątyniach monasteru św. św. Marty i Mari. Na święto przybyły piesze pielgrzymki z Warszawy, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Jabłecznej, Siemiatycz, Sokółki, Brukseli, Rogawki, Narojk, Milejczyc, Pielgrzymka Służb Mundurowych i rowerowa z Warszawy.

W przeddzień święta o godzinie 17.30 przed cerkwią Przemienienia Pańskiego przełożona monasteru, ihumenia Hermiona, przywitała Jego Eminencję metropolitę Sawę oraz hierarchów naszej Cerkwi. Przed rozpoczęciem świątecznego całonocnego czuwania Jego Eminencja zwrócił się z okolicznościowym słowem do wszystkich przybyłych. Metropolita Sawa przypomniał, jak ważne jest zwracanie się o pomoc do Boga w trudnych momentach życia, co szczególnie jest widoczne w miejscach uświęconych, takich jak św. Góra Grabarka. Metropolita Sawa zaznaczył, iż: „Święto Przemienienia jest świętem światłości. Chrystus pełnię swego bóstwa pokazał nam w osobach apostołów, którzy byli razem z Nim na Górze Tabor i trwa to po dzień dzisiejszy … Działanie Opatrzności Bożej w tym miejscu poprzez wieki było wielkie i takim jest również dzisiaj. W trudnych momentach, w chwilach doświadczeń, różnych epidemii, ludzie przychodzili do ikony Chrystusa Zbawiciela niosąc radości, swoje cierpienia, choroby i otrzymywali pomoc według swojej wiary… Dzisiaj także przeżywamy doświadczenie związane z pandemią, które nie jest niczym nowym. W historii ludzkości zdarzało się to niejednokrotnie. W trudnych momentach doświadczeń również przychodzimy do Boga, ponieważ On jest naszym lekarzem, natomiast Dom Boży jest szpitalem duchowym. Tak jak w szpitalu leczone jest ciało, tak w świątyni leczymy duszę. Dlatego nasze świątynie były, są i będą zawsze otwarte dla potrzebujących lekarstwa dla duszy”. W arcypasterskim pouczeniu nie zabrakło szczególnych słów uznania pod adresem wszystkich pielgrzymów przybyłych na św. Górę.

Tradycyjnie były sprawowane nabożeństwa i św. Liturgie, podczas których przez cały wieczór, noc i poranek modlili się licznie zgromadzeni wierni. O godz. 23.00 odczytano akatyst za zmarłych pod przewodnictwem biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza. O godzinie 1.00 św. Liturgię sprawowali arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy oraz biskup łódzki i poznański Atanazy. Kolejne św. Liturgie o 4.00 i 6.30 sprawowali: arcybiskup bielski Grzegorz i biskup supraski Andrzej.

Główną św. Liturgię sprawował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony metropolita Sawa przy asyście arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza oraz duchowieństwa.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy kazanie wygłosił ks. mitrat Andrzej Mińko. Kaznodzieja przybliżył sens święta Przemienia Pańskiego, opierając się na czytaniach starotestamentowych czytanych na świątecznym całonocnym czuwaniu. Ksiądz Mińko zwrócił uwagę wiernych na to, że „krótkie starotestamentowe historie mówią nam o spotkaniu człowieka z niewidzialnym i niepoznawalnym Bogiem. Mówią o tęsknocie za utraconym rajem, świętością i możliwością obcowania z Najwyższym. Biblijne historie ukazują trudny i skomplikowany powrót do jedności z Bogiem nielicznych i wybranych, ale mówią również o tym, że spotkanie z Bogiem wymaga od człowieka wielkiej pokory, cierpliwości i poświęcenia”. Kaznodzieja zaznaczył, iż święta Góra Grabarka jest dla nas miejscem ucieczki od zawirowań współczesnego świata, ale również miejscem doświadczania Boga.

Tegoroczne obchody święta były szczególne również ze względu na fakt przybycia na św. Górę Grabarkę kopii Chełmskiej ikony Bogurodzicy, przed którą wierni przez cały czas trwania święta wznosili swoje modlitwy z prośbą o pomoc w swoich problemach i trudnościach.

Podczas uroczystości śpiewał chór studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka

Główna Liturgia wieńcząca uroczystości zakończyła się uroczystą procesją wokół monasterskiej świątyni, podczas której poświęcono przyniesione przez wiernych owoce. Jego Eminencja metropolita Sawa w końcowym słowie skierowanym do wiernych zaznaczył, że „Chrystus zwyciężył i to zwycięstwo dokonało się poprzez krzyż, który jest siłą naszej wiary. Mówimy o Przemienieniu Chrystusa, ale to nie Chrystus się zmienił, a zmienił się tylko człowiek, zostało zdjęte bielmo z jego oka i człowiek zobaczył cząstkę chwały Bożej. Owo bielmo musimy stale zdejmować ze swoich oczu, aby odczuć swojego Chrystusa, swojego Zbawiciela, naszego Nauczyciela, naszego Ojca, głowę naszej Cerkwi i świata”. Jego Eminencja złożył również podziękowania za udział w uroczystościach przedstawicielom władz krajowych i samorządowych oraz służbom mundurowym

W przygotowaniu święta oraz w sprawnym jego przebiegu oprócz sióstr monasteru czynnie brała udział młodzież z roboczego obozu organizowanego przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Mniszkom, młodzieży, a także wszystkim zaangażowanym w pomoc przy przygotowaniu uroczystości serdecznie dziękował Jego Eminencja metropolita Sawa.

Świąteczne uroczystości na św. Górze Grabarce dobiegły końca. W tym świętym miejscu ponownie zapanował spokój monasterskiego życia. Pozostaje wierzyć, że przybyli na świąteczne uroczystości powrócili do swych domów i obowiązków przemienieni radością doświadczenia Boga.

Fotografie: Jarosław Charkiewicz

za: orthodox.pl