Nowe badania na temat diecezji grodzieńskiej podczas I wojny światowej

Stefan Dmitruk, 29 lipca 2021

W końcu lipca 2021 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowało 24. tom „Wrocławskich Studiów Wschodnich” za 2020 r. W periodyku ukazał się artykuł pt. „Zagadnienie Wielkiej Wojny w latach 1914 – 1915 na łamach oficjalnego czasopisma prawosławnej diecezji grodzieńskiej”, autorstwa Stefana Dmitruka.

Opracowanie opisuje publicystykę na łamach „Grodzieńskich Wiadomości Diecezjalnych” omawiającą zjawiska występujące podczas I wojny światowej. Autor porusza poglądy duchowieństwa wobec Wielkiej Wojny, idee polityczne oraz propagandowe, zagadnienie bieżeństwa z początku I wojny światowej oraz działalność dobroczynną diecezji grodzieńskiej. Tekst próbuje odpowiedzieć na pytanie czy duchowieństwo miało wpływ na postawę ludności cywilnej zamieszkującej diecezję grodzieńską podczas ewakuacji w głąb Rosji w 1915 r. W badaniu naukowiec posłużył się metodą analizy zawartości prasy.

Doktor Stefan Dmitruk jest niezależnym naukowcem i nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku. Prowadzi badania związane z bieżeństwem 1915 r., polityką wyznaniową na terenie Rosji ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich na przełomie XIX i XX wieku oraz postacią hetmana litewskiego Grzegorza Chodkiewicza. Opublikował prawie 60 tekstów naukowych wydanych m. in. w „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” (wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa), „Res Hisorice” (wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), „Echach Przeszłości” (wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), „Białoruskich Zeszytach Historycznych” (wyd. Białystok), „Studiach Podlaskich” (wyd. Uniwersytet w Białymstoku), „Przeszłości Demograficznej Polski” (wyd. Uniwersytet Szczeciński).

Wersję online tekstu można przeczytać TUTAJ

Profil naukowy badacza w bazie Nauka Polska: TUTAJ

Stefan Dmitruk, „Zagadnienie Wielkiej Wojny w latach 1914 – 1915 na łamach oficjalnego czasopisma prawosławnej diecezji grodzieńskiej”, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, tom 24, Wrocław 2020 (wyd. 2021).