Wolność od lęku

tłum. Gabriel Szymczak, 01 czerwca 2021

Nie bójcie się” - powiedział anioł Pański do niosących wonności kobiet, które ogarnął strach i drżenie przy pustym grobie, „wiem bowiem, że Jezusa ukrzyżowanego szukacie. Nie ma Go tu, albowiem powstał, jak też powiedział” (Mt 28, 5-6). Wkrótce potem sam zmartwychwstały Chrystus powiedział do nich: „Nie bójcie się”. Następnie zwrócił się do kręgu przygnębionych i przestraszonych uczniów: „Dlaczego tak poruszeni jesteście? I dlaczego zwątpienie wstępuje do serc waszych?”(Łk 24, 38). Pokazał im znaki ukrzyżowania na dłoniach i stopach, i w ten sposób swoją obecnością potwierdził cudowne wydarzenie Swego Zmartwychwstania.

'Nie bój się'. Przez wieki orędzie Zmartwychwstania głosiło wolność od wszelkich przyczyn lęku. Zwycięstwo Chrystusa zniszczyło panowanie demonicznych mocy, wypełniło lukę między Bogiem a nami i przywróciło nasz związek. Ontologiczne znaczenie Krzyża i Zmartwychwstania zostało objawione na swój własny, niepowtarzalny sposób przez św. Pawła. Jezus stał się człowiekiem i przyjął mękę, „aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli'' (Hbr 2, 14-15). Zmartwychwstały Chrystus jest „Początkiem, Pierworodnym pośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim” (Kol 1, 18). Wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa rozpoczęła się dla nas nowa forma życia. Potwierdzenie Zmartwychwstania Chrystusa, przekonanie, że otrzymał On „wszelką władzę w niebiosach i na ziemi” (Mt 28, 19), uwolniło Jego uczniów od wszelkiego rodzaju lęku i niepokoju. I przemienił ich w śmiałych i odważnych głosicieli nowego życia w Chrystusie.

'Nie bój się'. W dzisiejszych czasach obawy zagrażające naszemu życiu znacznie się zwielokrotniły. W ostatnim czasie zostały one spotęgowane przez konsternację wywołaną światowym kryzysem. Nowe i stare lęki poruszają nasze myśli i miażdżą nasze serca. W tej przytłaczającej atmosferze, Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest wezwaniem dla wszystkich wiernych do wkroczenia na drogę wolności od lęku.

Od strachu przed tymi, którzy są do nas wrogo nastawieni; od strachu spowodowanego niesprawiedliwością i okrucieństwem naszego społeczeństwa; od lęku przed wielowymiarowym grzechem, który przenika do naszego bytu i przejmuje nad nim kontrolę; od strachu przed bólem, nędzą, chorobą, samotnością, niebezpieczeństwami i smutkami, które zagrażają naszemu życiu; od strachu przed palącymi problemami życia codziennego; od strachu przed nieznanym, przed porażką, niepewnością co do przyszłości. A kulminacją przesłania Zmartwychwstania Chrystusa jest uwolnienie się od lęku przed śmiercią - naszą własną i naszych bliskich; od lęku, który miażdży ludzkie życie. Święto Zmartwychwstania nie tylko głosi wolność, którą obdarzył nas Chrystus, ale także zaprasza nas do udziału w tej wolności.

Oczywiście ta wolność zależy od wiary. Kiedy Kościół głośno woła „Chrystus zmartwychwstał”, nie pragnie wywrzeć wrażenia prawdą tego, co głosi. Pragnie nas umocnić! „Bylebyście tylko trwali w wierze…”. Abyśmy byli niezachwiani w wierze, dobrze ugruntowani i niewzruszeni, „a nie chwiejący się w nadziei /właściwej dla/ Ewangelii” (Kol 1, 23).

Zmartwychwstanie Chrystusa rozprasza lęk, ponieważ łączy się ze zdumiewającą siłą, a zwłaszcza podczas tych najjaśniejszych świąt jesteśmy wezwani, aby poczuć „przemożny ogrom Jego [Bożej] mocy… gdy wskrzesił Go /Chrystusa/ z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym'' (Ef 1, 19-21 ).

Ta wolność od lęku, dar od zmartwychwstałego Pana, powinna zmienić nasz stosunek do życia: „Albowiem powołani zostaliście do wolności'', choć z wyraźnym dodatkiem „nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie”(Gal 5, 13).

Chrystus - wcielona hipostaza miłości Bożej - Swoją ofiarą na Krzyżu i zwycięstwem Zmartwychwstania głosił wyjątkową moc miłości, która wyzwala nas z wszelkich form lęku. Ci, którzy są z Nim zjednoczeni w wierze i miłości, mogą doświadczyć prawdy objawionej przez św. Jana Ewangelistę: „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości”(1 J 4, 18).

Moi bracia i siostry, w tym czasie szczególnie cieszmy się wolnością od wszelkiego lęku, pogłębiając naszą wiarę i miłość do zwycięzcy śmierci i Pana naszego życia. Przypomnijmy naszym przerażonym braciom, że „Chrystus zmartwychwstał!”

Anastasios, metropolita Tirany, Durres i całej Albanii

za: Pemptousia

fotografia: Ursiy /orthphoto.net/