Wystąpienie metropolity Sawy podczas Wielkiego i Świętego Soboru Cerkwi Prawosławnej

Jarosław Charkiewicz, 21 czerwca 2016

Podczas pierwszej sesji Soboru zwierzchnicy wszystkich Cerkwi prawosławnych zwrócili się do zebranych z krótkimi wystąpieniami. Poniżej prezentujemy tekst wystąpienia zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce Jego Eminencji metropolity Sawy.

Kreta, 20 czerwca 2016 r.

Wasza Wszechświątobliwość,
Wasze Świątobliwości, Eminencje, Ekscelencje, Czcigodni Bracia Kapłani,
Bracia i Siostry uczestnicy Świętego i Wielkiego Soboru! Bóg Wszechmogący w Trójcy Świętej

Jedyny błogosławił nam, po długich pracach i przygotowaniach, zebrać się dzisiaj na tej pięknej wyspie słonecznej Grecji – Krecie, aby rozpocząć uroczystą Świętą Liturgią i wezwaniem Świętego Ducha Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej 2016 roku.

Polska Cerkiew Prawosławna, która uczestniczy w tym Soborze, na czele ze swoim zwierzchnikiem, biskupami i przedstawicielami duchowieństwa oraz laikatu, pozdrawia Święty Sobór słowami „Chrystus jest pośród nas, jest i będzie”. Pokój Wszystkim!

Chrystusowi, Głowie Świętej Cerkwi, składamy nasze podziękowanie za dzień dzisiejszy, „który On uczynił nam”.

Dziękujemy Jego Wszechświątobliwości Patriarsze Ekumenicznemu Bartłomiejowi za Jego zdecydowane dążenia, aby Święty i Wielki Sobór się odbył. Dziękujemy Wszystkim, którzy trudzili się efektywnie, aby dzisiejsze spotkanie soborowe miało miejsce. Przygotowanie Świętego i Wielkiego Soboru, pomimo wielu przeciwieństw, niezrozumienia i krytyki, wymagało wielu wysiłków, zabiegów i poświęcenia, dzięki czemu dzisiaj możemy przeżywać „jedność ducha w łączności pokoju”, zgodnie z nauką Świętych Ojców i Cerkwi Prawosławnej.

Nasza miłość do Świętego Prawosławia rekomenduje nam dawanie naszego świadectwa o pełni naszej wiary, aby być „wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9,22). W tym bowiem zawarta jest gwarancja naszej przyszłości. Męczeństwo zaś naszych Ojców i Matek, na przestrzeni całej historii, zobowiązuje nas dzisiaj w sposób szczególny. Żyjemy w otaczającym nas świecie pełnym patologii, nienormalności, niezgodnych z duchem Świętej Cerkwi. Przecież nasi Ojcowie oddawali swoje życie za zdrową, niezmienną naukę Chrystusa! Kryterium naszej jedności jest świadomość w duchu słów apostoła Pawła: „Kiedy jestem słaby, wówczas jestem silny” (2 Kor 12,10). Jedności wiary doświadczamy opierając się na „rozumie Chrystusowym”, a nie ludzkiej, osobistej mądrości . Jest to wymóg Świętego i Wielkiego Soboru, który dzisiaj rozpoczynamy. To Święty i Wielki Sobór jest dzisiaj szczególną możliwością służącą wzmocnieniu jedności i żywotności Świętego Prawosławia.

Jedna, niepodzielna Cerkiew prawosławna, z woli Bożej, ma dzisiaj możliwość, w swojej lokalnej różnorodności, wypracowania wspólnego punktu widzenia wielu nurtujących naszych wiernych problemów, w duchu consensusu, a zatem recepcja osiągnięć Soboru. I to będzie wielkim naszym soborowym darem naszej ŚwiętejCerkwi na początku trzeciego tysiąclecia.

Cerkiew prawosławna we współczesnym świecie, pełnym rozczarowań i podziałów, winna być przykładem miłości „nie z tego świata”. To Ona ukraca mędrkowanie ludzkie i ułatwia drogę ku wzajemnemu zrozumieniu i jedności. A tego wszyscy potrzebują. Dlatego cieszyć się należy z każdego jej przejawu. Przejawem tym jest Święty i Wielki Sobór.

Ważne jest tu wezwanie świętego apostoła Pawła, kiedy zwraca on naszą uwagę, że najmniejsze ziarno gorczyczne Prawdy Chrystusowej winno być różnymi sposobami zwiastowane, z czego radować się będziemy (por. Flp 1,18).

W tym świętym dziele niech pomaga nam głęboka wiara, pokora, dobra wola i wierność Nauce i Tradycji Świętego Prawosławia.

Odnośnie zaś do tematyki zawartej w dokumentach przyjętych przez Przedsoborową Synaksę w Chambesy w styczniu br., Święty Sobór Biskupów Polskiej Cerkwi Prawosławnej przyjmuje je, szczegóły zaś przedstawione zostaną podczas dyskusji na ich temat, co dotyczy zwłaszcza dokumentu „Stosunku Cerkwi prawosławnej do innych wyznań chrześcijańskich”, który rodzi wiele kontrowersji.

Wypowiadając powyższe słowa w imieniu Polskiej Cerkwi Prawosławnej,
pragnę w imieniu Świętego Soboru Biskupów życzyć Świętemu i Wielkiemu Soborowi Cerkwi Prawosławnej obfitości łaski Świętego Ducha, by wspomagała ona naszą pracę w budowaniu Ciała Chrystusa – Świętej Cerkwi Prawosławnej.

Wasza Wszechświątobliwość! Dziękuję Wam za jasne i konstruktywne wstępne wystąpienie przedstawiające dogmatyczno-kanoniczne rozumienie soborowości Cerkwi prawosławnej.

Wasz głos wychodzący z Soboru, negatywnie oceniający działalność antykanoniczną, ma dzisiaj szczególne znaczenie.

Spasi Gospodi!

fot. autor

za: orthodox.pl