Chirotonia diakońska w Hajnówce

ks. Mariusz Jurczuk, 12 kwietnia 2021

Czwarta niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest św. Janowi Klimakowi, pobożnemu mnichowi żyjącemu na przełomie VI i VII wieku. Przez czterdzieści lat prowadził on pustelniczy tryb życia, zasłynął licznymi cnotami i mądrością. Opierając się na doświadczeniach świątobliwych mnichów, w literackim dziele swojego życia zwanym „Rajską Drabiną”, przedstawił trzydzieści trzy stopnie duchowego udoskonalania człowieka. Za pośrednictwem przykładu św. Jana Klimaka Cerkiew poucza, iż wytrwała modlitwa i post zdolne są podźwignąć człowieka z choćby największego upadku.

Całonocnemu czuwaniu i św. Liturgii sprawowanym w soborze św. Trójcy w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski w asyście miejscowego duchowieństwa oraz przybyłych gości. Podczas św. Liturgii, bezpośrednio po kanonie eucharystycznym, biskup Paweł udzielił chirotonii diakońskiej subdiakonowi Markowi Fedosiewiczowi, absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Po zakończeniu św. Liturgii Jego Ekscelencja zwrócił się do nowego diakona ze słowami pouczenia, w których podkreślił m. in., iż duchowny poświęcając swoje życie Bogu, Cerkwi i ludziom, podąża drogą Chrystusa. Najważniejszym elementem na tej drodze jest święta Eucharystia, św. Liturgia, wokół której duchowny powinien budować swoje życie. Biskup Paweł zaznaczył, iż od dzisiejszego dnia, pełniąc służbę diakońską, ks. Marek ma obowiązek być pomocą dla biskupa i prezbitra oraz prowadzić w modlitwie lud Boży.

Diakon Marek Fedosiewicz urodził się w dniu 15 lipca 1981 r., w Hajnówce w rodzinie Wiaczesława i Marii Fedosiewicz. Od najmłodszych lat przysługiwał w hajnowskim soborze św. Trójcy. W 2000 r. ukończył edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce, zdając egzamin dojrzałości. Następnie rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, którą ukończył w roku 2004. W latach 2004–2007 kontynuował edukację w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kościele Prawosławnym, w aspekcie historyczno-liturgicznym”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Rościsława Kozłowskiego. Podczas studiów magisterskich diakon Marek Fedosiewicz pracował w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego. Po zakończeniu studiów został zatrudniony w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym im. mjr. Stefana Starzyńskiego. W dniu 29 sierpnia 2010 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce wraz z Iloną Romaniuk otrzymał sakrament małżeństwa. Od września 2010 r. do dnia dzisiejszego pełni służbę funkcjonariusza Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Hajnówce. W dniu 19 stycznia 2018 r., z rąk Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła, Biskupa Hajnowskiego otrzymał święcenia lektorskie.

zdjęcia: Piotr Panfiluk, Marcin Bołtryk

za: orthodox.pl