Walne Zebranie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Siemiatyczach

Marcin Abijski, 13 czerwca 2016

4 czerwca 2016 r. odbyło się w Siemiatyczach Walne Zwyczajne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Tradycyjnie poprzedziła je Święta Liturgia, tym razem sprawowana w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, celebrowana przez gospodarza – o. mitrata Bazylego Litwiniuka oraz o. Adama Misijuka, o. Rościsława Białomyzego i diakona Piotra Makala. Po Liturgii wszyscy przybyli delegaci udali się na obrady.

W zebraniu uczestniczyło 38 delegatów. Oprócz delegatów obecni byli zaproszeni goście, w tym JE  Najprzewielebniejszy Jerzy, Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, opiekunowie duchowni: o. Adam Misijuk, o. Rościsław Białomyzy, a także Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku – Lena Ławniczuk, oraz Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 1 im. św. mł.  Gabriela w Bielsku Podlaskim – Walentyna Mielnik-Nikołajuk.

Po krótkiej modlitwie głos zabrał przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa archont Bazyli Piwnik, który przedstawił w skrócie działania Bractwa w roku 2015 oraz wytyczył nowe zadania na rok 2016. Po wyborze na przewodniczącego zebrania Jana Smyka, rozpoczęto część merytoryczną. Przyjęto sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Romana Romaniuka, zapoznano się ze szczegółowym sprawozdaniem z działalności Bractwa w roku 2015 przedstawionym przez diakona Piotra Makala – kierownika Biura Zarządu Głównego Bractwa, przeprowadzono wybory uzupełniające do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przegłosowano szereg ważnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia uchwał.

Na zakończenie zebrania głos zabrał biskup Jerzy, który podziękował za działalność Bractwa w kolejnym roku. Jako szczególne wydarzenie w życiu nie tylko Bractwa, ale także wiernych wskazał przyjazd relikwii św. Marii Magdaleny oraz św. Spirydona Biskupa Tremithus. Biskup powiedział o przełomie i odrodzeniu wiary wśród ludzi. Kończąc swoje słowo władyka wyjaśnił zasadność Soboru, który ma się odbyć w najbliższym czasie na Krecie.

Zebranie zakończyło się obiadem, po którym w części artystycznej wystąpił znany i lubiany zespół As.

Fot. Marcin Surynowicz