Pouczenie na święto Objawienia Pańskiego

tłum. Michał Diemianiuk, 19 stycznia 2021

„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie: jego słuchajcie” (Mt 3, 17; 17, 5)

Taki był głos przedwiecznego Boga Ojca do ludzi o przedwiecznym Bogu Synu, kiedy Syn, z woli Ojca, działaniem Ducha, wcielił się z Dziewicy i dokonywał zbawienia zgubionej ludzkości. Bracia! Okażmy posłuszeństwo Synowi Bożemu, jak tego oczekuje od nas Bóg, niech spocznie na nas Boża przychylność.

Być może ktoś powie: „Chciałbym posłuchać Syna Bożego, ale jak to osiągnąć, kiedy już upłynęło około dwóch tysięcy lat od tej pory, jak Pan nasz Jezus Chrystus przebywał na ziemi w ciele i głosił Swoją najświętszą naukę?”

Osiągnąć to, żebyśmy byli stale z Chrystusem, nieustannie słyszeć Jego najsłodszy głos, karmić się życiodajną nauką Jego – jest bardzo łatwo: Pan Jezus Chrystus i do teraz przebywa z nami. On przebywa z nami w świętej Swojej Ewangelii, przebywa z nami za pośrednictwem świętych cerkiewnych sakramentów, przebywa wszechobecnością Swoją i wszechmocą, przebywa wszechobficie, jak należy przebywać nieograniczonemu, wszechdoskonałemu Bogu. Swoje przebywanie z nami Pan jawnie udowadnia oswobodzeniem dusz z niewoli grzechu, rozdawaniem darów Świętego Ducha, znakami i cudami mnogimi.

Pragnący przystąpić do Pana i przyłączyć się do Niego błogosławionym połączeniem na wieki, powinni zacząć to święte dzieło od najdokładniejszego studiowania słowa Bożego, powinni zacząć od studiowania Ewangelii, w której skryty jest Chrystus, przez którą przemawia i działa Chrystus. Słowa Ewangelii – są Duchem i są życiem (J 6, 63). One cielesnego człowieka przemieniają w duchowego, i duszę, uśmierconą grzechem i życiową marnością, ożywiają. One – są Duchem i są życiem: strzeż się wielkie słowo Ducha objaśniać twoim rozumem, pełzającym po ziemi; strzeż się słowo, przepełnione straszną Bożą siłą, objaśniać tak, jak ono lekko może pokazać się martwej duszy twojej, martwemu sercu twojemu, martwemu umysłowi twojemu. Słowo, wygłoszone Duchem Świętym, objaśnia się tylko samym Duchem Świętym.

Pragnący przystąpić do Pana, żeby usłyszeć Jego Boską naukę, Nim ożywić się i zbawić, przystąpcie, stańcie przed Panem z największą pobożnością i świątobliwą bojaźnią, jak stoją przed Nim Jego światli aniołowie, Jego cherubini i serafini. Waszą pokorą uczyńcie ziemię, na której stoicie, niebem. I przemówi do was Pan ze świętej Ewangelii Swojej, jak do umiłowanych uczniów Swoich! A święci Ojcowie, którzy objaśnili świętą Ewangelię z daru Ducha Świętego, niech będą dla was przewodnikami w dokładnym i nieprowadzącym do grzechu rozumieniu świętej Ewangelii. Biada temu,kto przystępuje do Ewangelii, do żyjącego w Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa bez należytej pobożności, z hardością i zarozumialstwem. Pan przyjmie tylko pokornych, przepełnionych świadomością swojej grzeszności i nicości, przepełnionych pokajaniem, a od pysznych odwraca się. Odwrócenie oblicza Pańskiego od hardego kusiciela – tak nazywam niepobożnego, lekkomyślnego i chłodnego słuchacza – poraża kusiciela wieczną śmiercią. Obwieścił Bogiem natchniony starzec Symeon o wcielonym Bogu-Słowie: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34). Słowo Boże – kamień, kamień niezmiernej wielkości i ciężaru – i upadły na ten kamień, rozbije się rozbiciem nieuleczalnym. (Mt 21, 44).

Bracia, bądźmy najpobożniejszymi i czynnymi słuchaczami Słowa Bożego! Okażmy posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu, Który dzisiaj wygłosił do nas ze świętej Ewangelii o najświętszym Swoim Synu: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie: Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Posłuchajmy Go! Posłuchajmy Go! I przychylność Ojca Niebieskiego spocznie na nas na wieki wieków. Amen.

Święty Biskup Ignacy (Brianczaninow)

za: pravoslavie.ru