Ikony Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość” w Hajnówce

ks. Mariusz Jurczuk, 13 października 2020

Jak co roku, w pierwszą niedzielę po święcie zaśnięcia św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa w soborze Św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono parafialne święto Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość”.

Historia najstarszej parafii prawosławnej w Hajnówce od samego początku związana jest właśnie z tą ikoną. W 1942 roku erygowano pierwszą parafię prawosławną pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. Jej proboszczem mianowano ks. Serafina Żeleźniakowicza. Prawosławni otrzymali budynek byłego nadleśnictwa „Leśna”, który przystosowano do celów liturgicznych. Jesienią tego samego roku cerkiew została poświęcona. Wtedy to uroczyście wniesiono do świątyni i umieszczono na wschodniej ścianie ołtarza Ikonę Matki Bożej Nieczajannaja Radost’. Od tego dnia hajnowianie darzą szczególnym szacunkiem Ikonę Przenajświętszej Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość”. To, w jaki sposób znalazła się w Hajnówce, opisał śp. ks. mitrat Antoni Dziewiatowski, proboszcz parafii św. Trójcy w latach 1951 – 1995. „Pewna bogobojna hajnowianka w czasie bieżeństwa znalazła się w Moskwie. Chciała kupić ikonę. Ma to być ikona, która przyniesie mi powodzenie i pozwoli szczęśliwie powrócić do rodzinnej wsi – powiedziała. Zaproponowano jej kopię cudownej ikony „Nieoczekiwana Radość”, ponieważ w moskiewskiej cerkwi św. Eliasza znajdował się oryginał tej ikony. Hajnowianka szczęśliwie wróciła w rodzinne strony i otaczała ikonę wielką czcią. Ksiądz Serafin w czasie pobytu w domu parafianki zwrócił uwagę na ikonę. Na prośbę duchownego ofiarowała ją do cerkwi św. Mikołaja w Hajnówce” (Cerkownyj Wiestnik 1987 nr 11).

W dniu święta Ikony Bogurodzicy „Nieoczekiwana Radość” wmurowano kamień węgielny pod budowę soboru św. Trójcy. W dniu tego święta, w 1992 roku, poświęcono nowo wybudowaną świątynię, w której boczny ołtarz został jej poświęcony. Każdego roku święto ikony Przenajświętszej Bogurodzicy Nieczajannaja Radost’ jest szczególnym dniem w życiu wszystkich hajnowian i gromadzi rzesze wiernych pragnących wznieść swoje modlitwy do Matki Bożej przed Jej cudowną ikoną.

W tym roku obchody święta miały miejsce w dniach 10 – 11 października. W sobotę 10 października uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W niedzielę o godz. 7.30 odsłużono pierwszą św. Liturgię, po zakończeniu której poświęcono wodę. Przed główną św. Liturgią do hajnowskiego soboru przybyli pielgrzymi uczestniczący w zorganizowanej przez Bractwo św. św. Cyryla i Metodego procesji. Podczas św. Liturgii homilię wygłosił Jego Ekscelencja biskup Paweł. Hierarcha dokonał egzegezy niedzielnej perykopy ewangelicznej. Podkreślił również znaczenie i pierwszorzędną rolę Matki Bożej w dziele zbawienia człowieka. W nawiązaniu do historii święta, Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na potrzebę okazywania Bogurodzicy bezustannej wdzięczności za Jej opiekę i wstawiennictwo, poprzez modlitwę i dobre uczynki.

Świętą Liturgię zwieńczyło uroczyste nabożeństwo dziękczynne.Fotografie: Aleksandra Jakimiuk