Czytania z Pisma Świętego na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

przygotował Michał Diemianiuk, 26 września 2022

Tłumaczenie: ks. H. Paprocki, za: liturgia.cerkiew.pl

***

NA WIELKICH NIESZPORACH

Czytanie Księgi Wyjścia (15, 22-27; 16, 1)

Poprowadził Mojżesz Izraelczyków od Morza Czerwonego i weszli na pustynię Sur, i szli trzy dni przez pustynię, i nie znajdowali wody do picia. Przyszli do Mara i nie mogli pić wody w Mara, była bowiem gorzka i dlatego też nazwano to miejsce Mara, to znaczy „Gorycz”. I lud zaczął szemrać na Mojżesza, mówiąc: „Co mamy pić?” Mojżesz zaś zawołał do Pana i Pan wskazał mu drzewo, i on wrzucił je do wody, a woda stała się słodką. Tam Pan dał ludowi ustawy i zakony, i tam go doświadczał, i powiedział: „Jeśli będziesz słuchać głosu Pana, Boga Twego, i czynić przyjemne przed Nim, i zważać na przykazania Jego, i zachowywać wszystkie ustawy Jego, to nie sprowadzę na ciebie ani jednej z chorób, które sprowadziłem na Egipcjan, bowiem Ja jestem Panem, który leczy ciebie”. I przyszli do Elim, a było tam dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt drzew palmowych, i rozłożyli się tam obozem nad wodami. I wyruszyli z Elim, i przyszła cała społeczność synów Izraela na pustynię Sin, znajdującą się między Elamem i między Synajem.
 
Czytanie Księgi Przypowieści (3, 1-18)

Synu, nie odrzucaj nakazów Pańskich i nie ociągaj się z ich poznawaniem, albowiem kogo lubi Pan, tego poucza i łaskawy jest dla niego jak ojciec dla syna swego. Błogosławiony człowiek, który zyskał mądrość i śmiertelny, który nabrał rozumu. Lepiej jest bowiem zdobywać mądrość, skarbnice złota i srebra. Mądrość jest droższa od drogocennych kamieni, Żadne zło nie może się jej sprzeciwić, ona jest dobrze znana wszystkim kochającym ją i nic z tego, co pragniesz, nie można z nią porównać. Długie bowiem życie i lata życia są w jej prawicy, a w lewej jej ręce bogactwo i sława, z ust jej wychodzi sprawiedliwość, zakon i miłosierdzie ona nosi na języku. Drogi jej są przyjemne i wszystkie jej ścieżki są pokojem. Ona jest drzewem życia dla wszystkich, którzy ją zdobywają i jest opoką dla tych, którzy zdają się na nią jak na Pana.

Czytanie Proroctwa Izajasza (60, 11-16)

Tak mówi Pan: Otwarte będą zawsze bramy twoje, Jerozolimo, nie będą zamykane ani za dnia, ani w nocy, aby przynoszone było tobie bogactwo narodów i przyprowadzani byli ich królowie. Narody bowiem i królowie, którzy nie zechcą służyć tobie, zginą, a takie narody będą zniszczone bez śladu. Chwała Libanu przyjdzie do Ciebie, cyprys i jodła, i zarazem cedr, aby upiększyć miejsce święte moje i miejsce podnóżka nóg moich. I przyjdą do ciebie w pokorze synowie uciskających ciebie, i gardzących tobą, i pokłonią się śladom stóp twoich wszyscy, którzy gardzili tobą, i nazwą ciebie grodem Pana, Syjonem świętego Izraela. Zamiast tego, żebyś była opuszczona i znienawidzona, tak, że nikt nie pomoże tobie, uczynię tobie radość wieczną, wesele na pokolenia pokoleń. Ty będziesz sycić się mlekiem narodów i weźmiesz bogactwo królów, i poznasz, że Ja jestem Panem zbawiającym ciebie i wybawiającym ciebie, Bogiem Izraela.

NA JUTRZNI

Czytanie świętej Ewangelii według Jana, perykopa 42 (12, 28-36)

Mówi Pan: «Ojcze, wsław imię Twoje!». Rozległ się głos z nieba: «Wysławiłem i jeszcze wysławię». Tłum stojący usłyszał to i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Odpowiedział Jezus i rzekł: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na lud. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz książę tego świata będzie precz wyrzucony. A Ja, gdy będę wywyższony nad ziemię, wszystkich do siebie przyciągnę». To zaś powiedział oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Odpowiedział Mu tłum: «Słyszeliśmy z Prawa, że Mesjasz trwa na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Kimże jest ten Syn Człowieczy?» Odpowiedział im więc Jezus: «Jeszcze przez krótki czas Światłość jest wśród was. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości».

***

NA LITURGII

Czytanie Listu świętego Apostoła Pawła do Koryntian, perykopa 125 (1, 18-24)

Bracia, nauka o krzyżu dla ginących jest szaleństwem, a dla nas, zbawionych, mocą Bożą. Napisano bowiem: Zniszczę mądrość mędrców i rozum rozumnych odrzucę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzież badacz tego wieku? Czyż nie obrócił Pan mądrości tego świata w szaleństwo? Gdy bowiem świat swoją mądrością nie poznał Boga w mądrości Bożej, to spodobało się Bogu przez szaleństwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Albowiem gdy Żydzi żądają cudów, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, zgorszenie dla Żydów, a szaleństwo dla Greków, dla samych zaś wezwanych, Żydów i Greków, Chrystusa, Bożą moc i Bożą mądrość.

Czytanie świętej Ewangelii według Jana, perykopa 60 (19, 6-11; 13-20; 25-35)

W owym czasie arcykapłani i starsi zwołali naradę przeciwko Jezusowi, aby Go zabić i przywiedli Go do Piłata, mówiąc: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Mówi do nich Piłat: «Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy». Odpowiedzieli mu Żydzi: «My mamy Prawo, a według Prawa naszego powinien umrzeć, bo czynił siebie Synem Bożym». Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znowu do pretorium i mówi do Jezusa: «Skąd Ty jesteś?» Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Mówi więc Piłat do Niego: «Nie odpowiadasz mi? Czy nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować Ciebie i mam władzą uwolnić Ciebie?» Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z wysoka. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie». Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostroton, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I mówi do Żydów: «Oto król wasz!» Oni zaś zawołali: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat mówi do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Nie mamy króla, tylko Cezara». Wtedy więc wydał Go im, aby został ukrzyżowany. Zabrali zatem Jezusa i prowadzili. A On dźwigając krzyż swój wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i umieścił go na krzyżu. A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, grecku i łacinie. A przy krzyżu Jezusowym stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego ucznia, którego miłował, mówi do Matki swojej: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie mówi do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus wiedząc, że wszystko już się dokonało, aby się wypełniło Pismo, mówi: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i podano do ust Jego. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, Ŝe już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, i prawdziwe jest świadectwo jego. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.

fotografia: jarek11 /orthphoto.net/