Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Nowoberezowie.

Ks. Mariusz Jurczuk, 22 maja 2020

W dniu 21 maja 2020 roku w parafii prawosławnej p/w Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie odbyły się uroczystości ku czci św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Święty ten jest patronem drewnianej, zabytkowej cerkwi, wybudowanej w 1771 roku. Świąteczny dzień rozpoczęła Boska Liturgia, której przewodniczył zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Przed wejściem do świątyni Arcypasterza powitały dzieci, młodzież, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i komitetu cerkiewnego. W cerkwi ze słowami powitania zwrócił się do Jego Eminencji proboszcz parafii ks. prot. Jan Kazimiruk.

Podczas św. Liturgii pouczające kazanie wygłosił Jego Eminencja Metropolita Sawa, mówiąc między innymi: W dzisiejszym dniu wspominamy tego, który został z cierpiącym na krzyżu Jezusem Chrystusem do samego końca. Apostoł Jan trwał przy Zbawicielu razem z Przenajświętszą Bogurodzicą. Przeżywając dzisiejsze święto dane nam jest być świadkami tego wyjątkowego wydarzenia, kiedy słowami Syna Bożego skierowanymi do Bogurodzicy: „Niewiasto, oto syn twój” oraz słowami skierowanymi do apostoła Jana: „Oto matka twoja” dokonuje się wielka tajemnica usynowienia umiłowanego ucznia Chrystusa i razem z nim usynowienia całego rodzaju ludzkiego. Od tego momentu wszyscy staliśmy się dziećmi Matki Bożej. Ona zaś stała się matką Cerkwi Chrystusowej, naszą orędowniczką i opiekunką. W dalszej części kazania Jego Eminencja podkreślił fakt, iż fundamentem teologii św. Apostoła i Ewangelisty Jana jest miłość. Każdemu kto pragnął być przez niego pouczonym powtarzał: „To wam przykazuję, abyście się miłowali nawzajem.” (Ewg. Jana 15,17). Tymi słowami apostoł Jan ukazywał drogę prowadzącą ku zbawieniu. Braterską miłość przynoszącą owoce w postaci czynów miłosierdzia, wybaczania win, serdecznej modlitwy czy wzajemnej pomocy. Apostoł Jan Teolog przykładem swojego życia, swojej niezachwianej wiary, swojej czystej, bezinteresownej miłości do Boga i bliźnich wzywa nas wszystkich, abyśmy podążali za Jezusem Chrystusem. Trwali w wierze, nadziei i miłości, broniąc się przed słabościami i pokusami. Możemy tego dokonać dzięki silnej, niezachwianej wierze w Boga i tylko razem z Cerkwią. Tam gdzie Święta Cerkiew Prawosławna, tam gdzie św. Eucharystia, tam jest obecny Jezus Chrystus. Nie ma sensu poszukiwać Go gdzie indziej. Nie możemy mieć co do tego żadnych wątpliwości. Mamy trwać przy Zbawicielu tak jak uczynił to apostoł Jan, tak jak czynili to nasi przodkowie, którzy za wiarę prawosławną oddawali swoje życie. Musimy być silni i odważni stając w obronie naszej wiary i tradycji.

Podczas św. Liturgii Jego Eminencja Metropolita Sawa dokonał chirotonii kapłańskiej diakona Jana Prokopiuka. Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się przepełniona paschalną radością procesja. Na jej zakończenie Jego Eminencja zwrócił się do nowego kapłana, podkreślając fakt, iż stoi przed nim wiele nowych wyzwań. Zadaniem kapłana jest prowadzić powierzonych mu ludzi ku zbawieniu. W każdym należy doszukiwać się przede wszystkim dobra i dzięki modlitwie kierować człowieka ku Chrystusowi. Służba kapłańska jest trudna i odpowiedzialna, ale jednocześnie szczególnie miła Bogu. Kapłaństwo to najwyższa służba w świecie, bowiem poprzez sprawowane sakramenty kapłan przemienia cały świat. Kapłan, kontynuował Hierarcha, jest wyświęcany w tym celu, aby sprawować bezkrwawą ofiarę podczas św. Liturgii, modląc się w intencji całego świata. Po tych słowach ks. Jan Prokopiuk udzielił wiernym pierwszego, kapłańskiego błogosławieństwa.

Fot. Tomasz Grześ
Tekst za: dekanat-hajnowski.pl

Zachęcamy do śledzenia strony Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie, gdzie niebawem pojawi się relacja wideo oraz obszerny fotoreportaż z minionych uroczystości.