Modlitwy na poświęcenie ziół

przygotował Michał Diemianiuk, 27 sierpnia 2021

Tłumaczenie modlitw za: liturgia.cerkiew.pl
 

***


Modlitwa poświęcenia jakiegokolwiek wonnego ziela:

Panie Boże Wszechwładny, który słowem Twoim wszystko wypełniasz i nakazujesz ziemi wydawać wszystkie plony w swoim czasie, i dawać je ku radości i życiu ludzi, Ty sam, najłaskawszy Władco, i te nasiona przyniesione z rozlicznymi ziołami do tej świętej świątyni pobłogosław i uświęć Świętym Twoim Duchem, a tych sług Twoich, przyjmujących te zioła i nasiona oczyść z wszelkiej nieczystości i domy ich napełnij wszelką wonnością, aby były dla nich i dla wszystkich z wiarą chroniących je, i okadzających nimi, na zachowanie i wybawienie z wszelkich wrogich zasadzek i na odpędzenie wszelkich marzeń, z działalności diabła nachodzącego, dziennego i nocnego, na błogosławieństwo dusz i ciał wiernego Twego ludu i zwierząt, domów i miejsc, aby wszyscy biorący te zioła otrzymali opiekę nad duszami i ciałami, i niech będą dla naszego zbawienia tajemnicą lekarstwa Twej łaskawości, aby w jakimkolwiek miejscu położone lub w którym będą używane ku otrzymaniu błogosławieństwa, odpędziło wszelką przeciwną moc, niech wszystko okryje Twoja prawica ku chwale najświętszego, najwspanialszego i przez wszystkich wielbionego imienia Twego. Jemu to przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z Ojcem i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków.


***


Modlitwa pobłogosławienia ziół 15 sierpnia:

Wszechmocny, Przedwieczny Boże, który słowem Twoim z niebytu stworzyłeś niebo, ziemię, morze, rzeczy widzialne i niewidzialne, który nakazałeś ziemi rodzić zioła i krzewy ku potrzebom ludzi i zwierząt, i nie tylko ziołom na pokarm zwierząt, ale z Twej niewypowiedzianej łaskawości zechciałeś, żeby też były lekarstwem dla chorych ciał, prosimy Ciebie myślą i ustami, abyś te różnorodne zioła i owoce z Twej łaskawości pobłogosławił i mocą Bożą przez Ciebie im daną wylał na nie łaskę Twego nowego błogosławieństwa, aby były dla ludzi i dla zwierząt przeciwko wszelkim słabościom i nieczystościom. Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Boże, który przez sługę Twego Mojżesza nakazałeś synom Izraela przynosić kapłanom garście nowych owoców, aby wziąwszy płody lepszego krzewu rozradowali się przed Tobą, Bogiem swym, przyjdź, Miłosierny, na nasze wzywania i rozlej obfitość Twego błogosławieństwa na nas, i na garście nowych nasion, jagód, ziół i owoców, które z dziękczynieniem przynosimy Tobie i pozwól je pobłogosławić w Twoje imię w to święto, aby ludziom i zwierzętom były przeciwko słabościom, zarazom, wrzodom, szkodom, czarowaniom, wróżeniom, ukąszeniom żmij i wszelkim szkodliwym zwierzętom. A także niech będą pomocą przeciwko igraszkom diabła i jego zakusom. Gdzie będą wniesione i położone, wraz z garściami dobrych uczynków, dla modlitw błogosławionej Dziewicy Marii, której dzisiaj święto Zaśnięcia radośnie świętujemy, a gdzie Ona jest wziętą, tam i my będziemy przyjęci. Przez łaskę, miłosierdzie i przyjaźń do człowieka, Jednorodzonego Twego Syna, z którym jesteś błogosławiony z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 


***


Modlitwa pobłogosławienia ruty i innych ziół jadalnych:

Panie Jezu Chryste, Boże z Boga prawdziwego, który pozwalasz rosnąć roślinom na pokarm dla zwierząt i trawę na służbę ludziom, zanosimy Tobie należne Ci dziękczynienie za niezliczone darowane nam przez Ciebie łaskawości i pokornie modlimy się, abyś łaskawą Twoją mocą na to ziele ruty (lub: na to zioło) wylał niebieskie Twoje błogosławieństwo i uświęcił, aby od wszystkich okadzających się nią (lub: nim), kropiących, trzymających w miejscu swego przebywania, kładących ją (lub: je) i spożywających uciekł przeciwny ciałom, i duszom Twych sług wróg diabeł, i więcej nie urągał Twemu stworzeniu, a także nie próbował ich niepokoić i rzucać na nich oszczerstwa. Niech w imię Pana naszego Jezusa będzie pobłogosławione to ziele ruty (lub: te zioła) i uświęcone, na odpędzenie diabła i wszystkich jego wspólników, a także na uleczenie wszystkich słabości. Któremu przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z Ojcem Jego niemającym początku i z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Jego Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 


***


Modlitwa pobłogosławienia ziół leczniczych:

Pobłogosław, Chryste Władco, to zioło i wylej na nie mocą Twoją świętą niebiańskie błogosławieństwo, aby każdemu, kto będzie nim okadzony, lub będzie je trzymał u siebie, nic nie mógł uczynić złego wróg, a miejsce, które zostanie pokropione lub na nim położone, przyniesie zdrowie, niech odstąpi i niech przerazi się diabeł, niech ucieknie i nie próbuje szkodzić Twoim stworzeniom. Niech to zioło zostanie pobłogosławione w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby było odpędzeniem diabła i jego wspólników, a także wszelkich słabości. Albowiem Dobrym i Przyjacielem człowieka jest Pan nasz Jezus Chrystus, któremu przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, z Jego Ojcem niemającym początku, i z Najświętszym, i Dobrym, i Życiodajnym Jego Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Fotografia: szolucha.w /orthphoto.net/