ELEOS otrzymał certyfikat Chronimy dzieci

Anna Rogacz, 06 maja 2016

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej od wielu lat prowadzi wielowymiarowe działania na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizujemy różnorodne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym oraz interwencyjnym, mające na celu uświadomienie naszym wychowankom i ich rodzicom wagę zagrożeń jakie niesie ze sobą zarówno świat wirtualny jak i realna rzeczywistość.

Mając na uwadze bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci korzystających na co dzień z oferty sześciu Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS, a także dążąc do realizacji naszych działań zgodnie z obowiązującymi standardami ogólnopolskimi, przystąpiliśmy do programu Chronimy Dzieci realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zadanie publiczne "Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą, którego koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w naszym Ośrodku. Udział w programie oznacza, że posiadamy ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chronimy dane osobowe i wizerunek naszych podopiecznych a także dbamy o prawidłowe relacje na linii dziecko-pracownik personelu. Dodatkowo oferujemy dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także prowadzimy działania profilaktyczne związane z właściwym wykorzystywaniem możliwości Internetu. Wszyscy pracownicy ELEOS mają udokumentowaną niekaralność za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego, a także zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować.

Potwierdzeniem zaangażowania pracowników ELEOS w pracę na rzecz niwelowania zjawiska przemocy wobec dzieci w naszym środowisku lokalnym jest nadanie Ośrodkowi certyfikatu Chronimy Dzieci, a także wpisanie naszej organizacji do bazy instytucji pomocowych spełniających standard ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Certyfikat Chronimy Dzieci jest dla nas dużym wyróżnieniem (obecnie jest tylko 5 certyfikowanych placówek na terenie Białegostoku), ale przede wszystkim motywacją do dalszej pracy na rzecz naszych podopiecznych na jak najwyższym poziomie merytorycznym, w zespole wysoko wykwalifikowanej i ciągle podnoszącej swoje kwalifikacje kadry pracowniczej.

Serdecznie dziękujemy za docenienie naszych starań, a także wsparcie ze strony pracowników Fundacji Dzieci Niczyje, którzy wspierali nas w procesie wdrażania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach ELEOS.