Orędzie Paschalne Świętego Soboru Biskupów PAKP

Katarzyna Jaworowska, 01 maja 2016

Do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów i Wszystkich Wiernych Jego Dzieci.

Chrystus Zmartwychwstał!

Niech świętuje wszelkie stworzenie powstanie z martwych Chrystusa, On bowiem jest naszą opoką (1-szy troparion 3-iej pieśni Kanonu paschalnego)

Ponownie Wszechmogący Bóg pozwala nam przeżywać świętą noc paschalną 2016 r. Zachwyt ogarnia serca wszystkich wierzących. Nasze świątynie, zalane strumieniami światła, napełniają się radosnym brzmieniem paschalnego troparionu Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach Życie dał!

Chrystus Zmartwychwstał! – śpiewają aniołowie na niebie – Prawdziwie Zmartwychwstał – odpowiadają na ziemi wierzący w Chrystusa. I bezustannie przechodzą te słowa z ust do ust, pełne głębokiej treści i niewyczerpanej radości. Zawarta jest w nich cała treść naszej wiary i są one dla nas zawsze radosną nowiną.

Bracia i Siostry! Paschalna radość ogarnia nas wszystkich. Zburzona została przegroda grzechu pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a to przywróciło jego więź z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie z Bogiem (Rz.5, 11). Święto Paschy napełnia nas swoją słodyczą i uroczystością! Wejdźmy więc wszyscy do radości Zmartwychwstałego Pana! I w noc Zmartwychwstania Pańskiego bądźmy z Chrystusem jak Maria Magdalena, inne Niewiasty i Apostołowie – przekazujący z ust do ust radosną nowinę Chrystus Zmartwychwstał! Zmartwychwstanie Chrystusa to zwycięstwo nad śmiercią. To droga z ciemności do światła, wyjście z otchłani na ziemię, wejście z ziemi do nieba, przejście od śmierci do życia. Pascha to sam Chrystus. Zmartwychwstały Zbawiciel żyje, jako Prawda wieczna i niekończąca się, jako Prawda nieprzemijająca i nieśmiertelna. Jam jest zmartwychwstaniem i życiem! (J.11,25) – mówi o sobie Jezus.

Wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa nieśmiertelna dusza człowieka odzyskuje pierwotną możliwość piękna, uprzednią chwałę. Obraz Boży, zaciemniony i zniekształcony przez grzech praojców, został odnowiony i wzmocniony tak, abyśmy jeszcze w tym życiu zdołali osiągnąć podobieństwo Boże. Bóg udzielił człowiekowi łaski, Boskiej niestworzonej energii, bez której nasza wolna wola nie byłaby w stanie współpracować ze Stwórcą (1 Kor. 3,9). Dlatego też zbawienie jest rezultatem współpracy (synergii) dwóch energii: niestworzonej (Łaski Bożej) i stworzonej (wolnej woli człowieka). Zmartwychwstanie jest naszym pojednaniem z Bogiem – całkowitym zwycięstwem nad szatanem, pokonaniem śmierci. Spokojna pewność męczenników, którzy nie odczuwali nie tylko lęku, ale nawet bólu fizycznego, świadczy o tym, że odtąd dla chrześcijanina dostępna jest aktywna świadomość Zmartwychwstania.

Tak jak prawie dwa tysiące lat temu zajaśniało światło Zmartwychwstania z Grobu Pańskiego, tak też i teraz pozostaje ono doświadczeniem wierzących, nie tylko w sensie metaforycznym, ale również jako cud poruszający nasze serca. To egzystencjalne oraz mistyczne przeżycie, co roku ma miejsce na Grobie Chrystusa w Jerozolimie w Wielką Sobotę przed prawosławną Paschą – cud zstąpienia Świętego Ognia. Tenże Święty Ogień trafia następnie w różne zakątki świata, w tym także i do naszej Metropolitalnej Katedry w Warszawie,a z niej do diecezji naszej Cerkwi.

Bracia i Siostry! W dzień Pięćdziesiątnicy bieżącego roku, na Krecie – Grecja, odbędzie się Święty Wielki Sobór Wszechprawosławny, który zajmie się problematyką życia Cerkwi we współczesnym świecie. Jego celem jest mocne zaakcentowanie apostolskości Cerkwi prawosławnej, określenie Jej misji w dzisiejszym społeczeństwie, potwierdzenie ważności i roli postów w życiu prawosławnych chrześcijan , podjęcie zasad natury kanonicznej dotyczących nadawania autonomii lokalnym cerkwiom, kwestii związanych z sakramentem małżeństwa, dialogu z innymi chrześcijanami. Sobór zajmie się problemami związanymi z upadkiem wartości rodzinnych, sekularyzacji, napięć w życiu politycznym, migracji, prześladowania chrześcijan, kryzysu ekologicznego i spraw ekumenicznych.

Zachęcamy wszystkich wiernych naszej Cerkwi do intensywnej modlitwy o jak najlepsze duchowe i cerkiewne osiągnięcia Świętego Wielkiego Soboru Wszechprawosławnego.

Bracia i Siostry! W czasie, kiedy w różnych częściach świata giną niewinni ludzie i prześladowani są chrześcijanie, a wśród nich także wierni Cerkwi Prawosławnej, wznieśmy naszą modlitwę za pokój całego świata i stałość świętych Bożych Kościołów. Wsłuchajmy się w słowa Św. Bazylego Wielkiego: poprzez Zmartwychwstanie Chrystus zburzył plany niewiernych, runęły knowania wodzów i prawodawców narodu, Zmartwychwstanie zburzyło ich czarne zamysły i występne cele. I my wierzymy, że wraz zgodnym przeżywaniem Zmartwychwstania Zbawiciela ponownie zatriumfuje miłość i pokój.

Bracia i Siostry! W naszej Paschalnej modlitwie podziękujmy Panu za to, że moc Jego Zmartwychwstania dała naszym przodkom siłę na niesienie świadectwa o prawdzie Św. Prawosławia. W 2016 roku Ojczyzna nasza wspomina 1050 lecie Chrztu Polski. Włączając się w świętowanie roku Jubileuszowego my Prawosławni pamiętamy i o tym, iż Prawosławie dotarło na ziemie Polski sto lat wcześniej za sprawą misji Św. Św. Cyryla i Metodego i ich uczniów na Morawach, a poprzez to chrystianizację ziem południowej Polski (Śląsk, Małopolska, Podkarpacie). I to właśnie na tej ziemi, oświeconej misją ewangelizacyjną Świętych Cyryla i Metodego, ziemi, która przez setki lat cierpiała prześladowania za wierność Świętemu Prawosławiu-130 lat temu w Łemkowskiej wsi Żdynia przyszedł na świat Apostoł Podkarpacia Św. Maksym Sandowicz ( Gorlicki) – pierwszy święty kanonizowany w najnowszej historii naszej Autokefalicznej Cerkwi. Jego męczeńska krew, która orosiła ziemię przodków przyniosła obfity plon. W 1926 roku – 90 lat temu, rok po uzyskaniu przez naszą Cerkiew Autokefalii, Łemkowie – przebywający 235 lat w ciemności unii, rozpoczynają masowy powrót do wiary swoich ojców – do Św. Prawosławia. Do 1939 r. na Łemkowszczyźnie powróciły do Prawosławia dziesiątki tysięcy wiernych, wybudowano także 40 nowych cerkwi, a we wsi Bartne założono Skit Poczajowskiej Ławry. 420 lat temu w Brześciu podpisano tragiczną w skutkach dla całego chrześcijaństwa „unię brzeską”, która osłabiła politycznie naszą Ojczyznę i orosiła ziemię krwią i łzami naszych przodków. Niech pamięć o tych wydarzeniach stanie się dla nas impulsem do wzmożonego świadectwa naszej wiary, języka, kultury i tradycji. Obecnie żyjemy w nowych warunkach, a zapisane karty historii niech będą dobrą lekcją dla naszego i przyszłych pokoleń, ucząc jak wytrwale mamy stać na straży Świętego Prawosławia.

Bracia i Siostry! Starajmy się, aby owocami paschalnej radości były dary duchowe: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (Gal.5,22-23). Niech będą one źródłem moralnego doskonalenia się dla zrozumienia wielu zjawisk współczesności: podziałów, wrogości, konfliktów oraz wszelkiej niesprawiedliwości. Bądźmy gorliwi we wszystkim, co sprzyja rozwojowi naszego życia duchowego, budowaniu zdrowej prawosławnej rodziny i prawidłowemu wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu Cerkwi prawosławnej.

Z uczuciem radości i miłości w Zmartwychwstałym Chrystusie pozdrawiamy Was, umiłowani w Panu Pasterze, Czcigodni Mnisi i Mniszki, Bracia i Siostry, Dzieci i Młodzież ze świętem pełnego światłości Zmartwychwstania Chrystusa, źródła naszego życia i nadziei. Zmartwychwstania dzień! Rozjaśnijmy Twarze w radości! Obejmijmy jeden drugiego! Powiedzmy, bracia, do nienawidzących nas: Darujmy wszystko w Zmartwychwstaniu! I tak zawołajmy: Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał. (Stichera Paschy). Niech Zmartwychwstały Pan rozjaśni nasze umysły - mądrością Świętej Ewangelii, nasze dusze – umiłowaniem swego Krzyża, nasze serca – czystością Swych słów, abyśmy kierując się prawdami wiary dążyli do wiecznego zbawienia w pokoju, jedności, miłości i radości w błogosławionym trudzie na chwałę Świętej Cerkwi Prawosławnej i naszej ziemskiej Ojczyzny.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:
+ Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski
+ Szymon, Arcybiskup Łódzki i Poznański
+ Adam, Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki
+ Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski
+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański
+ Grzegorz, Biskup Supraski
+ Jerzy, Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz WP
+ Paisjusz, Biskup Gorlicki

Pascha Chrystusowa 2016 roku, Miasto Stołeczne Warszawa.

fot. ks. Mirosław Lewczak

za: orthodox.pl