Konferencja kończąca projekt remontu siedmiu zabytkowych cerkwi

Joanna Osypiuk, 28 kwietnia 2016

25 kwietnia w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie odbyła się konferencja kończąca projekt pt. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” dofinansowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Budżetu Państwa.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Władyka podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu, w szczególności obecnemu Dyrektorowi Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojciechowi Kwiatkowskiemu. Arcybiskup podkreślił, że bez wsparcia projektu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tzw. funduszy norweskich niemożliwe byłoby przeprowadzenie rewitalizacji unikatowej cerkwi w Hrubieszowie, położonej w centrum miasta cerkwi w Tomaszowie Lubelskim, muru ogrodzeniowego cerkwi katedralnej w Lublinie, perełek architektury sakralnej malowniczych cerkwi w Sławatyczach i Kobylanach. „Świadectwem gospodarności Resortu kultury, jest to co udało się w ramach przedmiotowego projektu zrobić w cerkwi w Białowieży, licznie odwiedzanej przez turystów z kraju i zagranicy” podkreślił Arcybiskup. Niezwykle ważnym osiągnięciem jest udział w projekcie św. Góry Grabarki, na którą podąża mnóstwo pielgrzymów i odwiedza wielu turystów.

Następnie głos zabrali: w imieniu Wojewody Lubelskiego – dyrektor Agnieszka Skubis-Rafalska; w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – członek zarządu województwa Arkadiusz Bratkowski; Leszek Czerwonka –wicestarosta hrubieszowski; Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszów, Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów, Andrzej Nowakowski – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku; w imieniu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Grażyna Żurawicka Kierownik Delegatury w Zamościu.

W dalszej części konferencji Grzegorz Szwed, koordynator projektu, obrazowo zaprezentował zgromadzonym przebieg realizacji projektu. Rozpoczynając od założeń projektowych i stanu pierwotnego wszystkich siedmiu zabytkowych cerkwi, poprzez przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie pokazał efekt końcowy działań projektu. Szczegółowo efekty prac digitalizacyjnych w ramach projektu przedstawił koordynujący ten zakres projektu Aleksander Wasyluk.

Oprócz zaproszonych gości w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele wykonawców prac remontowo-konserwatorskich, digitalizacyjnych, nadzoru inwestorskiego budowlanego i konserwatorskiego, a także przedstawiciele mediów i lokalnej społeczności.
O konferencji można posłuchać w Radiu Lublin.

W ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowo – konserwatorskie w siedmiu zabytkowych cerkwiach i ich otoczeniu na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego. Zaplanowane prace polegały m.in. na remoncie dachów i elewacji, konserwacji polichromii wewnętrznej i zewnętrznej, konserwacji ikonostasów oraz zagospodarowaniu otoczenia cerkwi.
Projekt realizowała Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska (Beneficjent/Partner Wiodący) w partnerstwie z Parafiami-Gospodarzami zabytkowych cerkwi:
• Parafią Prawosławną pw. św. Mikołaja w Białowieży,
• Klasztorem Prawosławnym św. Mary i Marii na św. Górze Grabarce,
• Parafią Prawosławną pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach,
• Parafią Prawosławną pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach,
• Parafią Prawosławną pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie,
• Parafią Prawosławną pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim,
• Parafią Prawosławną pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Oprócz prac remontowo-konserwatorskich w ramach projektu wykonano kompleksową digitalizację efektów prac, a także licznych zabytków ruchomych. Ponadto w ramach projektu poddane rewitalizacji cerkwie stały się ważnymi elementami turystycznego szlaku kulturowo-religijnego „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji - dobre praktyki MF EOG”.

Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2014r. do kwietnia 2016r.

Więcej o projekcie: www.dziedzictwo.cerkiew.pl oraz na stronie Diecezji www.lublin.cerkiew.pl.


Fot. Tomasz Grześ