Komunikat Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola

ks. Paweł Cecha, 28 listopada 2018

Komunikat Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola dotyczący Arcybiskupstwa parafii prawosławnych tradycji rosyjskiej w Europie Zachodniej.

Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 roku, postanowił odwołać patriarchalny tomos z 1999 roku, w którym to powierzył opiekę duszpasterską i administrację parafii prawosławnych tradycji rosyjskiej w Europie Zachodniej swemu arcybiskupowi-egzarsze.

Decyzja ta odpowiada potrzebom duszpasterskim i duchowym naszych czasów, z największym szacunkiem dla prawa kanonicznego i naszej duchowej odpowiedzialności.

Rzeczywiście, historyczne okoliczności, które doprowadziły do ​​powstania takiej struktury po rewolucji rosyjskiej w październiku 1917 roku, zaledwie sto lat temu, zmieniły się głęboko. Dziękujemy Bogu za niestrudzoną odwagę, jaką wykazały się wasze wspólnoty, za zachowanie bogatej tradycji duchowej, która przybyła z Rosji w następstwie krwawych prześladowań nowego ateistycznego reżimu. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że Kościół Matka - Patriarchat Ekumeniczny, podjął odpowiedzialność, aby zapewnić tym wspólnotom ochronę kanoniczną, a tym samym umożliwić im cieszenie się, z poszanowaniem porządku kościelnego, wolnością oznaczającą życie w Duchu Świętym.

Celem dzisiejszej decyzji jest dalsze wzmocnienie więzi parafii tradycji rosyjskiej z Kościołem-Matką Patriarchatem Konstantynopola. Każda z tych społeczności posiada duchowe dziedzictwo, które zostało ustanowione po dramatycznej historii prześladowań i wygnania, i proroczo uczestniczyła w teologicznym odrodzeniu prawosławia w XX wieku. Rzeczywiście, prawosławie rozświetliło Europę Zachodnią i inne miejsca przez osobistości, teologów, filozofów i artystów, przede wszystkim z rosyjskiej imigracji.

W tym miejscu, chcemy uspokoić pobożnych wiernych parafii rosyjskiej tradycji w Europie Zachodniej i ich społecznościach. To dzięki trosce duszpasterskiej, Patriarchat zdecydował o integracji i włączeniu ich parafii do świętych Metropolii Patriarchatu Ekumenicznego w krajach, gdzie mają one swoje siedziby. Nasza Matka Kościół będzie nadal zapewniać i gwarantować zachowanie ich liturgicznej i duchowej tradycji. Relacja synowska będzie jeszcze bliższa ze Stolicą Konstantynopola, a Konstantynopol nadal będzie okazywać swoją pasterską delikatność i apostolską troskę wobec ludu Bożego, za który on ponosi odpowiedzialność.

Gorąco modlimy się do Pana, przygotowując się w tym okresie na przyjęcie Boskiego Narodzenia, abyście pozostali wiernymi Patriarchatu Ekumenicznego, tak jak Kościół-matka Konstantynopol jest wierny wam. Pragniemy z całego serca, abyście ​​w dalszym ciągu byli świadkami wiary prawosławnej w Europie Zachodniej, przez praktykowanie cnót i spełnianie zasad Ewangelii.

Dziękujemy również Jego Ekscelencji arcybiskupowi Charioupolis, Janowi, za doprowadzenie z miłością i lojalnością wobec swoich społeczności do tego nowego etapu ich historii, ufając łasce Boga, który wzywa nas, by „odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. "(Ef 4, 23-24).

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami, dzięki modlitwom Przenajświętszej Bogurodzicy i wszystkich świętych.

Fanar, 27 listopada 2018 r

źródło: fanarion.blogspot.com/