polska: Uroczystości pogrzebowe ks. Mariana Bendzy

Uroczystości pogrzebowe ks. Mariana Bendzy

Włodzimierz Bendza, 20 czerwca 2018

5 maja 2018 r. odszedł niespodziewanie ks. prot. prof. dr hab. płk Marian Bendza, historyk Kościoła prawosławnego, dwukrotny prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kierownik Katedry Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych, wieloletni kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, pułkownik Wojska Polskiego.

Uroczysty pogrzeb poprzedziła wieczorna panichida w dniu 7 maja 2018 r. sprawowana w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego. Jego Ekscelencja w szczególności podkreślił gotowość śp. ks. Mariana Bendzy do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, tak licznie zawsze zgromadzonych wokół jego osoby. Ksiądz Marian Bendza czynił to w trójnasób - zarówno, jako kapłan, nauczyciel akademicki oraz żołnierz: „Spośród wielu cech, które charakteryzowały ks. Mariana, szczególna była jego gotowość do niesienia pomocy każdemu, czasami poświęcając własne interesy i własne życie. Każdemu starał się pomóc”. Ekscelencja zwrócił nadto uwagę, że wielkim darem jest odejście z tego świata właśnie w okresie paschalnym. Jest to bowiem czas, w którym szczególnie odczuwamy, że Chrystus zwalczył śmierć właśnie swoim triumfalnym zmartwychwstaniem.

Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 8 maja 2018 r. w Cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie. Przewodniczył im Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście duchowieństwa przybyłego z Polski i zagranicy. Rozpoczynając otpiewanije zwrócił się do śp. Ks. Mariana Bendzy słowami troparionu: „Żyłeś pobożnie w wierze, nadziei, miłości, cichości, czystości i w godności kapłańskiej, godny pamięci. Przeto Bóg przedwieczny, dla którego trudziłeś się, sam umieści Twego ducha w miejscu światłości i piękna, gdzie znajdują odpoczynek sprawiedliwi, otrzymasz na sądzie Chrystusa odpuszczenie grzechów i wielkie miłosierdzie”. Wspominając życie śp. ks. Mariana Bendzy, Jego Eminencja przypomniał zgromadzonym: „urodził się w okresie trudnym na pograniczu Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny i Galicji. Był to okres wielkich przemieszczeń ludności, okres akcji „Wisła”. Już jako dziecko doznał doświadczeń, gdyż był innej kultury. Metropolita Sawa podkreślił także swój osobisty związek ze śp. ks. Marianem Bendzą słowami: „Prowadziłem Go po wszystkich stopniach rozwoju, pod każdym względem. Poświęcił się nauce, w szczególności historii Kościoła prawosławnego. Dwie kadencje był prorektorem Akademii. Pomagał studentom z zagranicy, w szczególności z Ukrainy. Włączył się w organizację duszpasterstwa wojskowego. Pomagał wszechstronnie jak mógł. Jako kapłan lubił głosić Słowo Boże. Głosił w języku, w którym się urodził i tu też w świątyniach warszawskich. Jako zwierzchnik Cerkwi dziękuję Ci za wszystko co uczyniłeś dla dobra naszej Cerkwi, dla dobra Twojego narodu i dla naszej Ojczyzny”.

Obecny na uroczystościach Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, z którą to uczelnią ks. Marian Bendza był związany całe swoje życie, dodał: „Jako rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w imieniu całej społeczności akademickiej chciałbym pożegnać profesora naszej uczelni i dwukrotnego jej prorektora. Ksiądz prof. Marian Bendza był historykiem Kościoła Prawosławnego, ale nade wszystko był apologetą, obrońcą wiary prawosławnej i jako naukowiec czynił to zawsze przytaczając racjonalne i źródłowe argumenty, i za to wszyscy bardzo Go ceniliśmy…”. 

W ceremonii pogrzebu udział wziął również, na czele korpusu dyplomatycznego oraz attachatu wojskowego, Jego Ekscelencja Pan Andrij Deszczycia, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. W swoim wystąpieniu, a także oficjalnym komunikacie Ambasady Ukrainy, podkreślił wyjątkową rolę ks Mariana Bendzy, jaką odgrywał dla mniejszości ukraińskiej w Polsce. Bez względu na okoliczności był zawsze przy swoich wiernych. W pogodę i niepogodę towarzyszył z modlitwą każdej oficjalnej i nieoficjalnej uroczystości religijnej mającej ukraiński charakter. Nie było roku aby nie przewodniczył uroczystościom religijnym, w związku ze świętami narodowymi Ukrainy, obchodzonym także na prawosławnym cmentarzu wolskim, wśród mogił ukraińskich żołnierzy, za których tak żarliwie się modlił i między którymi i sam znalazł miejsce swego ostatniego spoczynku. „Całym swoim sercem i duszą miłował Wszechmogącego Boga, Ukrainę i Polskę. Jego modlitwy wznoszone za Ukrainę i Naród Ukraiński były szczere i błogosławione, a słowa wsparcia – przenikliwe i natchnione. Wicznaja Pamiat’ Otcze Profesore”.

Po zakończeniu Świętej Liturgii, ciało ks. Mariana Bendzy, przy udziale asysty honorowej Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, spoczęło na wolskim cmentarzu prawosławnym, w kwaterze żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy wespół z żołnierzami Wojska Polskiego walczyli o wolną Ukrainę i wolną Polskę.

W dniu 13 czerwca 2018 r., także w Cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej woli, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski wraz duchowieństwem celebrował Boską Liturgię a następnie panichidę w 40. dzień od śmierci ks. Mariana Bendzy. Obecny na nabożeństwie był również Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W swoim wystąpieniu, przypominając zebranym o doczesności ciała i nieśmiertelności duszy ludzkiej, Jego Eminencja zwrócił się do obecnych o nieustanną modlitwę w intencji Księdza Profesora Mariana Bendzy.

Wiczna Jomu pamiat’!

Fot: ks. Dawid Romanowicz, Łukasz Troc, Piotr Fałat, Robert Czerwiński.

***
Podziękowania
 
W imieniu Rodziny chcielibyśmy podziękować wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych ks. prof. dra hab. płk. Mariana Bendzy. Przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego, Wojska Polskiego, przedstawicielom kościołów i związków wyznaniowych, w tym w szczególności duchowieństwu cerkwi prawosławnej z Polski i ze świata, przedstawicielom placówek dyplomatycznych akredytowanych w RP, przedstawicielom świata nauki i kultury, organizacji rządowych i pozarządowych, w tym Związkowi Ukraińców w Polsce, przedstawicielom świata mediów, w tym szczególnie redakcji Nasze Słowo oraz redakcji Cerkiew.pl, jak również Przyjaciołom i Rodzinie. Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski za przewodniczenie ceremonii pogrzebowej. Dziękujemy także Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Jerzemu, Arcybiskupowi Wrocławskiemu i Szczecińskiemu, Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojska Polskiego oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Pawłowi Biskupowi Hajnowskiemu. Dziękujemy również Jego Ekscelencji Andrijowi Deszczyci, Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Ambasadorowi Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej za osobiste uczestnictwo w uroczystościach na czele personelu dyplomatycznego oraz przedstawicieli attachatu wojskowego Ukrainy. Dziękujemy także za obecność Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Bogusławowi Milerskiemu, Rektorowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz pracownikom uczelni. Dziękujemy również i tym, którym nie udało się przybyć na uroczystości, ale byli obecni z nami w modlitwie.
 
Rodzina