Parafia w Turzańsku szuka wykonawcy projektu remontu cerkwi

ks. Marek Gocko - proboszcz, 11 czerwca 2015

W imieniu Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Turzańsku, w związku z planowanym remontem cerkwi w Turzańsku, wpisanej na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie projektu budowlano-konserwatorskiego na poniżej opisany zakres prac (kod CPV 71220000-6).
Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na potrzeby remontu obiektu cerkwi w Turzańsku, gmina Komańcza w zakresie elementów zewnętrznych: dachu oraz elewacji, na którą składać się będą:
  • ekspertyza konstrukcyjna stanu zachowania i ekspertyza mykologiczna,
  • inwentaryzacje obiektu (dotyczy dachu) w tym inwentaryzacja geodezyjna,
  • badania architektoniczne,
  • projekt budowlany obejmujący branże architektura i konstrukcje,
  • program prac konserwatorskich.
Kompletną dokumentację należy przygotować w 5 egzemplarzach papierowych i przekazać zamawiającemu w terminie do 01.03.2016r.
Dokumentacja powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami stawianymi przez podmioty udzielające zezwolenia na realizację inwestycji (dot. organów wydających decyzję konserwatorską i budowlaną).
Oferty – dopuszcza się jedynie formę pisemną – należy składać w terminie do 26.06.2015 w kancelarii parafii (38-543 Komańcza 216) lub pocztą – obowiązuje data wpływu oferty do kancelarii. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania.
Oferty oceniane będą według kryterium 100% cena.