WIADOMOSCI.CERKIEW.PLŚwięto Zwiastowania Bogurodzicy

Święto Zwiastowania Bogurodzicy

Karion Szeszko , 08 kwietnia 2017

Szóstego miesiąca posłan jest archanioł do czystej Dziewicy i przyniósł Jej radość zwiastując że z Niej urodzi się Zbawiciel – te słowa słyszymy w apostychesie nabożeństwa ku czci święta Zwiastowania Bogurodzicy. Na pamiątkę tego wydarzenia, symbolizującego początek naszego zbawienia, Cerkiew ustanowiła 25 marca/7 kwietnia, na 9 miesięcy przed świętem Bożego Narodzenia, dzień świąteczny.

Święto Zwiastowania, jedno z dwunastu wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej, w tym roku przypada na ostatni dzień św. czterdziesiątnicy. Wspominane w ten dzień wydarzenie jest opisane w Ewangelii według św. Łukasza w rozdziale 1, wersetach 26-38. Fragment ten czytany jest podczas św. Liturgii.

Z okazji święta w warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny odbyły się nabożeństwa: w przeddzień święta – całonocne czuwanie, w dzień święta – św. Liturgia, celebrowana przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski, w asyście duchowieństwa katedry oraz przybyłych gości – ks. prot. Andrzeja Baczyńskiego, ks. diakona Marka Łopatiuka oraz ks. diakona Joela Hendersona. Świąteczną homilię wygłosił proboszcz parafii katedralnej – ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski, w której podkreślił znaczenie i charakter obchodzonego święta.

Przed św. Liturgią, Jego Eminencja dokonał postrzyżyn w riasofor nowicjusza Jarosława Bałło, by podczas Niej udzielić – już riasofornemu mnichowi – chirotonii diakońskiej.

Po św. Liturgii, hierarcha z swoim słowie zwrócił się do nowowyświęconego hierodiakona. Jego życiowy wybór porównał do tego, co uczynili apostołowie, zostawiając swoje łodzie i podążając za Chrystusem. Metropolita wskazał na słowa modlitwy mówiące o tym, że mnich przyjmuje anielski obraz życia. Jego Eminencja poradził też młodemu mnichowi, by nie bał się trudnych wyzwań, które są nieuniknione, gdyż Zbawiciel zawsze będzie z nim oraz wezwał go do wiernego, ofiarnego, odważnego, trwałego służenia Chrystusowi i niesienia swojego życiowego krzyża.. Na koniec Metropolita podziękował obecnym na uroczystościach rodzicom, najbliższej rodzinie, kolegom z seminarium za trud wniesiony w kształtowanie osoby o. Jarosława oraz wszystkim obecnym na nabożeństwie – duchowieństwu i wiernym za wspólną modlitwę i podzielenie się świąteczną radością.

Hierodiakon Jarosław /Bałło/ urodził się 31 grudnia 1988r., w Bielsku Podlaskim w prawosławnej rodzinie Mirosława i Haliny Bałło. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli. Dalszą edukację kontynuował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielski Podlaskim, które ukończył 2007r. W tym samym roku rozpoczął studia filologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Slawistyka, profil bułgarystyczno-rusycystyczno-ukrainistyczny ze specjalizacją tłumaczeniową. W trakcie studiów związany był z lubelską parafią św. metr. Piotra Mohyły. Od lutego do czerwca 2010r. dzięki programowi wymiany studenckiej Erasmus LLP studiował na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Po zakończeniu wymiany, obronił pracę licencjacką na temat „Święci żołnierze w folklorze bułgarskim”. Następnie rozpoczął studia magisterskie na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy, które ukończył w lipcu 2011r. obroną pracy magisterskiej na temat: „Pieniądze i wizualność – obrazy na polskich banknotach w dwudziestoleciu międzywojennym”. Po powrocie do kraju związany był z katedrą Przemienienia Pańskiego w Lublinie. W 2012r. rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 2015r. Od 12 sierpnia 2015r. był nowicjuszem Klasztoru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, oddelegowanym na posluszanije do Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie. W październiku 2015r. rozpoczął studia magisterskie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Fot. lektor Marcin Ochrymiuk

za: www.katedra.org.pl