polska: Rewitalizacja otoczenia zabytkowych cerkwi - nadzór inwestorski

Rewitalizacja otoczenia zabytkowych cerkwi - nadzór inwestorski

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 16 lutego 2016

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert na wykonanie Nadzoru Inwestorskiego dla prac w zakresie rewitalizacji zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnej w Hrubieszowie, Sosnowicy, Kobylanach i Sławatyczach w ramach projektu „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”

OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. TRYB POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe – przekazane do potencjalnych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej: www.cerkiew.pl oraz www.lublin.cerkiew.pl , zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności.
Diecezja w celu zapewnienia zasady konkurencyjności wybierze najkorzystniejszą cenową ofertę (100% cena) spośród wykonawców, którzy spełniają kryteria wiedzy, potencjału i doświadczenia.

II. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
Adres zamawiającego: ul. Ruska 15, 20-126 Lublin
NIP: 9462113269
REGON: 430358042
telefon: 81 747-74-38

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlano-konserwatorskimi realizowanymi w ramach projektu „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”, polegających na:

a) cerkiew w Hrubieszowie – roboty rozbiórkowe, nawierzchnie utwardzone, pielęgnacja zieleni,
b) cerkiew w Sosnowicy – ogrodzenie, nawierzchnie utwardzone, pielęgnacja zieleni,
c) cerkiew w Sławatyczach – ogrodzenie, schody, prace porządkowe, pielęgnacja zieleni,
d) cerkiew w Kobylanach – ogrodzenie, nawierzchnie utwardzone, opaska, pielęgnacja zieleni,

2. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot zamówienia oraz zakres czynności Inspektora nadzoru obejmuje:
- nadzór inwestorski nad wykonaniem prac budowlanych i konserwatorskich, zgodnie z dokumentacją projektową,
- organizację i koordynację realizacji zadania w zakresie w/w robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót Wykonawcy,
- zatwierdzenie, sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramu robót Wykonawcy,
- sprawdzenie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac – jeżeli takie są wymagane, w tym uprawnienia do prowadzenia prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie przepisów bhp,
- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla inwestycji oraz wyceny robót,
- organizację i prowadzenie narad technicznych, komisji konserwatorskich i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego na wniosek Inspektora nadzoru lub Wykonawcy oraz ich protokołowanie,
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, z dokumentacją projektową, wnioskami konserwatorskimi i programem prac konserwatorskich, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową, wnioskami konserwatorskimi i programem prac konserwatorskich i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót – został wykonany,
- nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrolę jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych/renowacyjnych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
- sprawdzanie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalania wykonanych zakresów robót,
- sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu,
- sprawdzanie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym,
- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,
- wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,
- egzekwowanie od Wykonawcy i przedstawianie, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentówdowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych enowacyjnych,
- egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę lub pozwoleniem na prowadzenie prac i robót przy obiekcie zabytkowym,
- wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
- analizę i ocenę dotyczącą proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych – spotkaniach grupy projektowej,
- przyjęcie od Wykonawcy robót skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania (dotyczy etapów i całości),
- uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych bez domagania się dodatkowej zapłaty,
- weryfikację, analizę i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót w związku z realizacją zadania,
- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych – uzupełniających, prowadzenie nadzoru nad ich realizacją, za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym wskaźnikiem procentowym od wartości netto zamówienia uzupełniającego, nie wyższym niż określonym dla zamówienia podstawowego,
- dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych.
3. Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa: projekt budowlany prac i program prac konserwatorskich – załącznik nr 4 oraz przedmiar prac – załącznik nr 5.
4. Prace prowadzone będą pod nadzorem właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – do dnia 31 grudnia 2017 r. lub/i nie wcześniej niż zakończenie prac budowlanych i konserwatorskich.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCEN
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek ten będzie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu oferty.
b) są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek ten będzie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu oferty.
c) posiadają wiedzę, doświadczenie do wykonania tego typu usługi tj. w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sprawowali nadzór inwestorski budowlany i/lub konserwatorski:
- co najmniej 2 nadzorami na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
W celu wykazania powyższego warunku wykonawca przedstawia na załączniku nr 2 wykaz obiektów na których prowadził nadzór.
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrą zdolną do wykonania zamówienia, tj.
- zgłasza listę osób do sprawowania nadzoru inwestorskiego: budowlanego i konserwatorskiego.
- osoby do nadzoru prac remontowo - budowlanych przy obiektach zabytkowych posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i posiadającą co najmniej 3 letnią praktykę zawodową zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych,

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi na załączniku nr 3 co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub dwie osoby posiadające jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi uprawnieniami.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy:
1. Oferta zawierająca cenę netto + VAT skalkulowaną za całość przedmiotu zamówienia, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji, pod rygorem odrzucenia oferty wg załącznika nr 1;
2. Harmonogram płatności (rozliczenie inwestycji będzie miało charakter ryczałtowy), wybrany oferent dostarczy na etapie podpisania umowy.
3. Wykaz wykonanych nadzorów inwestorskich wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie zgodnie punktem 1c) rozdz. VII na załączniku nr 2;
4. Wykaz personelu - kadry potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu zgodnie z punktem 1d) rozdz. VII na załączniku nr 3.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, drogą elektroniczną - email: diecezjalubelska@wp.pl lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu spotkania).
2. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest sekretarz Diecezji – ks. Andrzej Łoś – tel. (81) 747-74-38

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1),
2) Dokumenty wymienione w rozdz. VIII,
3) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych).
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu i Warunków Zamówienia przy uwzględnieniu warunków umownych przedstawionych we wzorze umowy – załącznik nr 6.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem lub w postaci wydruku komputerowego.
4. Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winne być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin

Oferta na:
Nadzór inwestorski dla prac w zakresie rewitalizacji zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnej w Hrubieszowie, Sosnowicy, Kobylanach i Sławatyczach w ramach projektu „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”

6. Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 1 marca 2016 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin.
2. Ofertę można wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć ją do Kancelarii Diecezji osobiście. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
3. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do Kancelarii Parafii, a nie data stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 2 marca 2016 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15,
20-126 Lublin
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanej ceny.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

W niniejszym postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty spełniające wymagania formalne niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj. cena – 100%.
2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
3. Nie dopuszcza się złożenie ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia .
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
5. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu ofert z przewyższającą kwotą założoną w budżecie realizacji zadania, Zamawiający może powtórzyć zapytanie ofertowe.
6. Informacja o dokonanym wyborze Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zadania zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której znajduje się zapytanie ofertowe.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub unieważnienia zapytania (postępowania) bez podania przyczyny.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie między Zamawiającym z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.