polska: Parafia w Kobylanach poszukuje wykonawcy na prace zagospodarowania otoczenia cerkwi

Parafia w Kobylanach poszukuje wykonawcy na prace zagospodarowania otoczenia cerkwi

ks. Michał Ciuchaj - proboszcz , 17 lutego 2016

Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlano– konserwatorskich zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach.

OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. TRYB POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe – przekazane do potencjalnych Wykonawców oraz umieszczone na stronie internetowej: www.cerkiew.pl oraz www.lublin.cerkiew.pl , zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności.
Parafia w celu zapewnienia zasady konkurencyjności wybierze najkorzystniejszą cenową ofertę (100% cena) spośród wykonawców, którzy spełniają kryteria wiedzy, potencjału i doświadczenia.

II. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej
w Kobylanach
Adres zamawiającego: Kobylany, ul. Cicha 9, 21-540 Małaszewicze
NIP: 537 239 85 79
REGON: 030103202
telefon: 83 375 15 05 lub 500 651 209

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z rewitalizacją terenu wokół zabytkowej Cerkwi w następującym zakresie tj.:
• ogrodzenie,
• nawierzchnie utwardzone,
• opaska,
• pielęgnacja zieleni.

2. W/w prace szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa: projekt budowlany prac – załącznik nr 4 oraz przedmiar prac – załącznik nr 5, z którymi oferent powinien się zapoznać przed złożeniem oferty.

3. Prace prowadzone będą pod nadzorem właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, udzielonym pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwoleniem na budowę.
5. Wykonanie zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy, odpowiadających co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom dokumentacji technicznej i innych obowiązujących przepisów prawa.
6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Dostarczone materiały nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane. Wszystkie nazwy własne należy traktować jako „te” lub równoważne.
7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
8. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić przy organizacji robót mając w szczególności na uwadze właściwe zabezpieczenie robót w zakresie BHP tak aby nie zakłócać porządku trwających nabożeństw i uroczystości religijnych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji w zakresie dokonywanego remontu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – do dnia 31 grudnia 2017 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCEN
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek ten będzie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu oferty.
b) są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek ten będzie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia na formularzu oferty.
c) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie min. ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców):
- co najmniej 2 roboty na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, przy czym wartość każdego zrealizowanego zamówienia powinna być nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto.
W celu wykazania powyższego warunku wykonawca przedstawia na załączniku nr 2 wykaz robót.
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
- co najmniej 1 osobą (prace remontowo - budowlane przy obiektach zabytkowych) posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych,
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi na załączniku nr 3 co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub dwie osoby posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi uprawnieniami.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy:
1. Ofertę zawierającą cenę netto + VAT skalkulowaną za całość przedmiotu zamówienia, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji, pod rygorem odrzucenia oferty wg załącznika nr 1;
2. Wypełniony kosztorys ofertowy oraz harmonogram prac (rozliczenie inwestycji będzie miało charakter ryczałtowy), wybrany oferent dostarczy na etapie podpisania umowy.
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie zgodnie punktem 1c) rozdz. VII na załączniku nr 2;
4. Wykaz kadry/personelu kluczowego potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu zgodnie z punktem 1d) rozdz. VII na załączniku nr 3.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO PORUZOMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
2. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest proboszcz parafii – ks. Michał Ciuchaj tel. 500651209.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1),
2) Dokumenty wymienione w rozdz. VIII,
3) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych).
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu i Warunków Zamówienia przy uwzględnieniu warunków umownych przedstawionych we wzorze umowy – załącznik nr 6.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem lub w postaci wydruku komputerowego.
4. Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winne być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:

Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach
ul. Cicha 9, 21-540 Małaszewicze

Oferta na:
Roboty budowlane - zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach

6. Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 09 marca 2016 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach, ul. Cicha 9, 21-540 Małaszewicze.
2. Ofertę można wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć ją do Kancelarii osobiście. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
3. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do Kancelarii, a nie data stempla pocztowego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 12:00 w Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach, ul. Cicha 9, 21-540 Małaszewicze
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanej ceny.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
W niniejszym postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym koszty usług remontowo-konserwatorskich, niezbędnych materiałów do wykonania zamówienia, a także koszty instalacji, montażu i transportu oraz zabezpieczenia na czas konserwacji obiektów przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz wykonania niezbędnej dokumentacji powykonawczej.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj. cena – 100% przy spełnieniu wszystkich innych wymagań i warunków określonych w przedmiotowym dokumencie.
2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
3. Nie dopuszcza się złożenie ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia .
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
5. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu ofert z przewyższającą kwotą założoną w budżecie realizacji zadania, Zamawiający może powtórzyć zapytanie ofertowe.
6. Informacja o dokonanym wyborze Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację zadania zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której znajduje się zapytanie ofertowe.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub unieważnienia zapytania (postępowania) bez podania przyczyny.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie między Zamawiającym z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.